ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKA

Ankstesnių metų dokumentai


Gimnazijos vaiko gerovės komisija

1. Lina Janickaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė,

2. Rita Kamarauskienė, vyr. socialinė pedagogė, pirmininko pavaduotoja,

3. Vaida Babrauskienė, psichologė, narė,

4. Laima Razmienė, Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė,

5. Daiva Piškinienė, geografijos mokytoja metodininkė, Ia klasės vadovė, narė,

6. Violeta Geigalienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, IIIa klasės vadovė, narė,

7. Vilma Kalesnykaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, narė,

8. Danutė Vilkienė, matematikos mokytoja metodininkė,  narė,

9. Edita Šidlauskienė, istorijos mokytoja metodininkė, IVc klasės vadovė, narė,

10. Laimutė Kalesnykaitė, biologijos mokytoja metodininkė, IVa klasės vadovė, komisijos sekretorė,

11. Daiva Erslavienė, technologijų mokytoja metodininkė, IIa klasės vadovė, narė,

12. Jonas Jočys, gimnazijos tarybos atstovas, narys.


TVIRTINU

Gimnazijos direktorė

Audronė Buzienė

2018–10–01

 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2018–2019 m. m.

TRUMPA SITUACIJOS ANALIZĖ

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje 2018–2019 m. m. rugsėjo 1 dienos duomenimis mokosi 330 mokinių.

Gimnazijos materialiniai resursai: sporto salė, aktų salė, biblioteka, skaitykla, 2 kompiuterių klasės, interaktyvus kabinetas.

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: VAVPK Širvintų rajono policijos komisariatas, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Širvintų rajono švietimo centro PPT ir kt.

Mokiniai:

Socialiai remtini - 9, gaunantys nemokamą maitinimą – 37.

Mokytojai:

 • Ekspertai – 1;
 • Metodininkai – 23;
 • Vyr. mokytojai – 9;
 • Mokytojai – 1;
 • Neatestuoti – 2.

Viso dirba 38 mokytojai.

Specialistai:

Socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, psichologas.

Neformalusis švietimas:

Gimnazijoje veikia Jaunųjų šaulių organizacija, gitaros studija, žurnalistų klubas „Atodangos“. Projektai: „Drąsinkime ateitį“, „Matyti širdimi“, „Groju ir dainuoju“. Verslo modeliavimo, smiginio, krepšinio, kompiuterinės grafikos (leidybos), medžio tekinimo, šokio ir kt. programos.

VGK VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2018–2019 MOKSLO METAMS

Tikslas:

Teikti tvirtus dorinės sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus mokiniams, ugdyti vertybines nuostatas, analizuoti žalingų įpročių atsiradimo priežastis ir vykdyti jų prevenciją. Stiprinti ugdytinių mokymosi motyvaciją, rūpintis saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą.

Uždaviniai:

 • Vykdyti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, LR Švietimo įstatymus, LR administracinius teisės pažeidimų kodeksus, kitus dokumentus, susijusius su žalingų įpročių prevencija. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus;
 • Kurti gerus gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykius bei skatinti mokinių tėvų ir gimnazijos bendradarbiavimą;
 • Analizuoti mokymo sutarties pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus bei jų priežastis;
 • Suteikti mokiniams, jų tėvams reikalingų žinių, įtvirtinti įgūdžius bei gebėjimus, padėti priimti sprendimus dėl rūpinimosi jų pačių gerove;
 • Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti socialinę veiklą  pagrindinio ugdymo pakopose;
 • Ugdyti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi, supažindinant su savęs vertinimo, teisių gynimo ir konfliktų valdymo metodais per mokomuosius dalykus, neformalųjį ugdymą;
 • Teikti mokiniams kvalifikuotą socialinę, pedagoginę, psichologinę, švietėjišką  pagalbą organizuojant įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus gimnazijos bendruomenei aktualiomis temomis;
 • Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje.

VEIKLA

EIL. NR.

VEIKLA

PERIODIŠKUMAS

ATSAKINGI

ORGANIZACINĖ VEIKLA

Sudaryti gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą 2018–2019 m.m.

Iki 2018-09-30

VGK pirmininkė Lina Janickaitė

Organizuoti VGK posėdžius.

1-2 kartą per ketvirtį

VGK pirmininkė Lina Janickaitė

Organizuoti VGK pasitarimus teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, destruktyvaus elgesio klausimais.

1-2 kartus per mėnesį

VGK pirmininkė Lina Janickaitė, socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė

Sudaryti gimnazijos socialinį pasą

2019-03 mėn.

Socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė, klasių vadovai

Parengti VGK veiklos ataskaitą.

2019-06 mėn.

VGK pirmininkė Lina Janickaitė

Supažindinti 1 klasių ir visus naujai atvykusius mokinius su Mokymo sutarties reikalavimais, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašu. Aktualizuoti klasės taisykles.

2018-09 mėn.

VGK pirmininkė Lina Janickaitė, klasių vadovai

Supažindinti su įstatymais apie pirotechnikos naudojimą, rūkymą viešoje vietoje, šiukšlinimą ir atsakomybę už šių įstatymų nesilaikymą.

2018-09 mėn.

Klasių vadovai

Organizuoti pokalbius su mokiniais, kurie be pateisinamos priežasties praleidžia daugiausiai pamokų ir taikyti jiems tinkamas poveikio priemones.

Visus mokslo metus

VGK, klasių vadovai

Nagrinėti tarnybinius pranešimus ir taikyti tinkamas poveikio priemones.

Visus mokslo metus

VGK

Organizuoti mokytojų budėjimą gimnazijoje pertraukų metu.

Visus mokslo metus

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė

Rinkti informaciją apie mokinius, atvykusius mokytis į gimnaziją iš kitų mokyklų.

2018-09/10 mėn.

Socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė, klasių vadovai

Tęsti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos  programos vykdymą (integruota į ugdymo procesą).

2018–2019 m. m.

Gamtos mokslų mokytojai: Laimutė Kalesnykaitė, Renata Dikčiūtė, Loreta Skardžiuvienė, sveikatos priežiūros specialistė Laima Razmienė

Inicijuoti renginius, skirtus Pasaulinei AIDS dienai.

2018-12 mėn.

VGK, klasių vadovai, biologijos mokytojai

Tęsti patyčių prevencijos programos įgyvendinimą klasių valandėlių ir ugdymo proceso metu. Tolerancijos ir bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimų ciklai mokiniams.

„Veiksmo savaitė Be Patyčių 2019“

2018–2019m. m.

Klasių vadovai, psichologė Vaida Babrauskienė, socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė

Organizuoti emocinio raštingumo ir bendravimo kompetencijų stiprinimo užsiėmimus mokiniams ir mokytojams.

2018–2019 m. m. (pagal psichologo planą)

psichologė Vaida Babrauskienė, socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė

Inicijuoti projekto „Matyti širdimi“ tęstinumą.

2018–2019 m. m.

Dorinio ugdymo mokytoja Nomeda Drazdienė

Atlikti I klasių ir naujai atvykusių į III klasę mokinių adaptacijos tyrimą.

2018–2019 m. m.

Psichologė Vaida Babrauskienė, socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė,  klasių vadovai, aš.

Atlikti įvairius tyrimus gimnazijai aktualiais klausimais.

Esant poreikiui

VGK

Organizuoti individualią pagalbą mokyklos nelankantiems mokiniams. Individualūs socialinio pedagogo pokalbiai su mokiniais, konsultacijos.

2018–2019 m. m.

Socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė

Vesti lankomumo apskaitą, išaiškinant daugiausiai be pateisinamos priežasties praleidžiančius mokinius ir klasę bei taikyti jiems poveikio priemones, numatytas lankomumo tvarkos apraše.

Nuolat

VGK, klasių vadovai, administracija

Teikti informaciją prevenciniais klausimais mokiniams, pedagogams, tėvams.

Nuolat

VGK

Dalyvauti tėvų susirinkimuose, klasių valandėlėse.

Esant poreikiui

VGK

Konsultuoti mokinius bei jų tėvus sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais. Vesti pokalbius  klasėse sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių klausimais.

2018–2019 m. m.

Visuomenės sveikatos specialistė Laima Razmienė

Bendradarbiauti  ir organizuoti susitikimus su suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis.

Visus mokslo metus, pagal poreikį

VGK pirmininkė Lina Janickaitė, socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė, socialiniai partneriai

Vykdyti mokinių ir jų tėvų individualias konsultacijas.

Nuolat

VGK

Vykdyti mokytojų konsultavimą.

Nuolat

VGK

SPECIALUS UGDYMAS

1.

Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sąrašą.

Sudaryti ir patvirtinti Pagalbos gavėjų sąrašą.

 

2018-09 mėn.

VGK ir administracija

2.

Tvirtinti mokytojų parengtas pritaikytas bendrąsias ugdymo programas.

 

2018-09 mėn.

VGK

3.

Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius mokymosi sunkumų:

1. gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą;

2. aptarti įvertinimo rezultatus, teikti siūlymą PPT dėl specialiojo ugdymo skyrimo;

3. konsultuoti mokytojus ir tėvus.

Visus mokslo metus, esant poreikiui

Mokytojai, klasių vadovai, tėvai, VGK

4.

Užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų) tenkinimą ir tęstinumą:

1.aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir nesėkmes su mokytojais ir tėvais;

2. aptarti namuose besimokančių mokinių mokymosi pasiekimus bei nesėkmes;

3. ypatingą dėmesį skirti naujai atvykusiems į mokyklą mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytas bendrąsias ugdymo programas, bei jų klasių vadovų, mokytojų , tėvų konsultavimui;

4. prireikus rekomenduoti vaiko psichines ir fizines galias atitinkančią ugdymo ir lavinimo įstaigą;

5. teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams dėl specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo priemonių naudojimo.

Visus mokslo metus, atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas

Mokytojai, klasių. vadovai, tėvai, VGK

5.

Vykdyti individualų darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais.

Visus mokslo metus

Klasių vadovai, socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė, psichologė Vaida Babrauskienė, VGK

6.

Inicijuoti seminarus mokytojams specialiojo ugdymo klausimais.

Esant poreikiui

VGK

7.

Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo (-si) rezultatus.

Visus mokslo metus

VGK

KRIZIŲ VALDYMAS

1.

Įvertinti krizės aplinkybes, rengti krizės valdymo planą.

Esant krizinei situacijai

VGK pirmininkė Lina Janickaitė

2.

Parengti informaciją ir informuoti apie krizę mokyklos bendruomenę/ žiniasklaidą, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą.

Esant krizinei situacijai

Gimnazijos direktorė Audronė Buzienė

3.

Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoti jos teikimą.

Esant krizinei situacijai

VGK

4.

Kelti kvalifikaciją krizės valdymo klausimais.

Kartą per metus

VGK

 

Planas metų eigoje gali būti koreguojamas.

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                Lina Janickaitė