ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

GIMNAZIJOS PSICHOLOGĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA ATMINTINĖ MOKYTOJAMS


Psichologė Vaida Babrauskienė

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

11.00 – 18.00

12.00 – 12.30

11.00 – 12.00

12.30 – 16.00

16.00 – 18.30

Antradienis

8.00 – 20.00

12.00 – 12.30

10.00 – 12.00   12.30 – 17.00

8.00 – 10.00

17.00 – 20.00

Trečiadienis

14.00 – 19.30

-

-

14.00 – 19.30

Ketvirtadienis

8.00 – 20.00

12.00 – 12.30

9.30 – 12.00   12.30 – 17.00

8.00 –  9.30

17.00 – 20.00

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

PSICHOLOGĖS VAIDOS BABRAUSKIENĖS VEIKLOS PLANAS 2018 m.

TVIRTINU

Direktorė

 

Audronė Buzienė

2018-02-01

 

Tikslas:

1. Bendradarbiaujant su kitais ugdytojais padėti gimnazijoje palaikyti jaunuolių mokymuisi ir psichologinei raidai palankias psichologines sąlygas.

Uždaviniai:

 1. Nuolat analizuojant gimnazijos bendruomenės patyrimą siekti jaunuolių psichologinei gerovei palankių bendradarbiavimo rezultatų.
 2. Bendradarbiauti su mokytojais bei tėvais ieškant mokinių raidą atitinkančių ir skatinančių ugdymo metodų.
 3. Vadovaujantis psichologiniais mokinio raidos dėsningumais stebėti ir pagal poreikį koreguoti pirmų ir trečių gimnazijos klasių moksleivių prisitaikymo prie naujų ugdymo sąlygų kokybę.
 4. Reaguoti į mokinių psichologinio-pedagoginio statuso neatitikimo ženklus ir bendradarbiaujant su tėvais bei mokytojais pagal poreikį organizuoti mokinio psichologinę gerovę užtikrinančias prevencines ir korekcines intervencijas.

 

Veiklos turinys

Laikas

Tikslinė grupė

Pastabos

KONSULTAVIMAS

Individualus konsultavimas: nustatomi, aptariami ir sprendžiami mokinio ar su jo ugdymu susiję tėvų, mokytojų sunkumai, ruošiamos ir konsultacijų metu pristatomos bei aptariamos rekomendacijos. Pildomi pagalbos gavėjų registracijos ir individualių konsultacijų eigos žurnalai.

Metų eigoje, pagal poreikį

Mokiniai, jų tėvai, mokytojai.

 

Profesinis konsultavimas (individualus ir grupinis): mokiniams sudaromos galimybės pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai; sprendžiami klausimai, susiję su karjeros planavimu, profesinės veiklos pasirinkimu, stebima profesinių interesų dinamika Lietuvos profesinių interesų klausimyno (LPIK) pagalba.

Metų eigoje, pagal poreikį

Mokiniai

Gali vykti klasių valandėlių metu, laiką iš anksto suderinus su klasių vadovais.

 

 

 

 

 

 

Asmenybės ypatumų įvertinimas profesinio konsultavimo tikslais (NEO PI-R metodika).

Pagal poreikį

Suinteresuoti mokiniai

 

PSICHOLOGINIS ĮVERTINIMAS

Pirmų ir trečių klasių mokinių prisitaikymo mokykloje stebėjimas ir pirminis įvertinimas.

Gruodžio mėn.

Pirmų, trečių  klasių mokiniai

Iš I-ų ir III-ų klasių mokytojų konfidencialiai renkama informacija, pagal poreikį stebima klasėje.

Adaptacijos sunkumų turinčių I-ų ir III-ų klasių mokinių giluminis įvertinimas intervencijų numatymui.

Gruodžio  mėn.

Pirmų, trečių klasių mokiniai

Renkama papildoma informacija iš tėvų, specialistų, mokytojų, pagal poreikį atliekamas pažintinių gebėjimų įvertinimas.

Klasių mikroklimato tyrimas

Lapkričio mėn.

Pirmų, trečių klasių mokiniai

Kokybinė apklausa klasių valandėlių metu.

Ugdymo(si) sunkumų turinčių mokinių pažintinių gebėjimų įvertinimas.

Pagal poreikį

Ugdymo(si) sunkumų turintys moksleiviai

Atliekamas pirminis psichologinis įvertinimas prieš nukreipiant mokinį į Širvintų švietimo centrą specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui.

PSICHOLOGINIŲ PROBLEMŲ PREVENCIJA , PSICHOLOGINIS ŠVIETIMAS

Psichologės prisistatymas mokiniams, psichologo vaidmens ir funkcijų mokykloje išaiškinimas.

2018m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Pirmų klasių mokiniai.

Suderinus su klasės vadovu, klasės valandėlių metu.

Pagalba mokiniams ir jų tėvams įveikiant egzaminų stresą.

2018 m. balandžio mėn.

II, IV klasių mokiniai, jų tėvai.

Atmintinės platinimas, individualios ir grupinės konsultacijos.

Tolerancijos ugdymo bei konfliktų sprendimo programa (patyčių ir smurto prevencija)

Užsiėmimai mokiniams:

„Emocijų valdymas“

„Konstruktyvūs konfliktų sprendimo būdai“.

„Bendravimo psichologija konfliktų prevencijai“.

Pagal poreikį.

 

 

 

Mokiniai

Teorinio - praktinio pobūdžio tęstiniai užsiėmimai. Su klasės vadovu tariamasi iš anksto.

Priklausomybę sukeliančių medžiagų prevencijos programa

Rengiama ir įgyvendinama priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencijos programa: informavimas, sąmoningumo ir asmenybės stiprinimas.

Metų eigoje

I-IV klasių mokiniai

Programa organizuojama bendradarbiaujant su socialine pedagoge ir sveikatos priežiūros specialiste. Vykdoma klasių valandėlių metu.

Lytiškumo ugdymo, rengimo šeimai, sveikatos stiprinimo programa

Stendo, skirto psichinės sveikatos ir asmenybės stiprinimui rengimas.

Metų eigoje

 

Bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros specialiste.

Savižudybių prevencija

Lankstinuko mokiniams „Akistata su savižudybe. Mitai ir faktai. Kaip padėti draugui“ paruošimas ir platinimas.

Atmintinės mokytojams ir tėvams „Kaip atpažinti savižudybės grėsmę“ atnaujinimas ir platinimas.

2018 m balandžio mėn.

Mokiniai, mokytojai, tėvai.

Lankstinukas platinamas bendradarbiaujant su klasių vadovais.

 

 

Tėvų švietimas

1. Tėvystės įgūdžių tobulinimo užsiėmimai paauglių tėvams pagal STEP III programą.

 

 

2. Emocinio raštingumo stiprinimo seminarų ciklas:

 • „Emocijų valdymas: kaip padėti sau ir vaikui“ I dalis.
 • „Emocijų valdymas: kaip padėti sau ir vaikui“ II dalis.
 • „Emocijų valdymas: kaip padėti sau ir vaikui“ III dalis.

2018-03-08 –

2018-05-03

2018-10 – 2018-12 mėn.

 

 

2018-05-10

 

2018-05-17

 

2018-05-24

 

 

Gimnazijos mokinių tėvai.

 

 

 

 

 

Užsiėmimų trukmė – 18 val. (9 kassavaitiniai užsiėmimai)

 

 

 

 

Seminarų ciklo dalių trukmė  – po 2 val.

 

Mokytojų švietimas

Seminarai – diskusijos mokytojams:

1. „Emocijų valdymas: kaip padėti sau ir mokiniui“ dalis.

2. „Kuo vaikams kenkia pagyrimai“

3. „Psichologinės sąlygos, skatinančios išmokti mokytis“

4. „Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo įgūdžių tobulinimas“ (gali būti ciklas)

5. „Humoras kaip klasės valdymo metodas“

6. „Bausti ar stiprinti tarpusavio ryšį? Dviejų disciplinavimo perspektyvų galimų tikslų ir pasekmių analizė.“

7. „Vaikų psichologinės raidos ypatumai.“

8. „Gabių vaikų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo galimybės“.

 

Pagal poreikį

 

 

 

 

Mokytojai

 

 

 

 

 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITAIS PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAIS

Dalyvavimas psichologiniuose – pedagoginiuose pasitarimuose sprendžiant mokinio elgesio ar mokymosi problemas.

Pagal poreikį

Mokymosi sunkumų ar elgesio problemų turintys mokiniai.

 

Dalyvavimas mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje

Nustatytu laiku

 

 

Bendradarbiavimas su Širvintų švietimo centro specialistais.

Metų eigoje, pagal poreikį

 

 

Bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Metų eigoje, pagal poreikį

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Dalyvavimas naujų STEP programos vadovų mokymų organizavime.

2018m. rugsėjo - gruodžio mėn.

 

 

Savišvieta: pasiruošimas konsultacijoms, pranešimams, tyrimams; dalyvavimas seminaruose ir profesinėse konferencijose.

Metų eigoje

 

 

KABINETO MATERIALINĖS BAZĖS VYSTYMAS

Psichologinės literatūros bibliotekos pildymas.

Metų eigoje

 

 

Metodinės medžiagos rinkimas.

Metų eigoje

 

 

Metodinių priemonių įsigijimas

Metų eigoje

 

 

Kabineto fizinės aplinkos, užtikrinančios kliento psichologinį saugumą ir komfortą (fizinį bei psichologinį) kūrimas.

Metų eigoje

 

 

 

 

Psichologė                                                                                                        Vaida Babrauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

 

PSICHOLOGĖS VEIKLOS PLANAS 2017 METAMS

TVIRTINU:

Gimnazijos direktorė

Audronė Buzienė

2017-01-31

Tikslas:

1. Bendradarbiaujant su kitais ugdytojais padėti gimnazijoje palaikyti jaunuolių mokymuisi ir psichologinei raidai palankias psichologines sąlygas.

Uždaviniai:

 1. Nuolat analizuojant gimnazijos bendruomenės patyrimą siekti jaunuolių psichologinei gerovei palankių bendradarbiavimo rezultatų.
 2. Bendradarbiauti su mokytojais bei tėvais ieškant mokinių raidą atitinkančių ir skatinančių ugdymo metodų.
 3. Vadovaujantis psichologiniais mokinio raidos dėsningumais stebėti ir pagal poreikį koreguoti pirmų ir trečių gimnazijos klasių moksleivių prisitaikymo prie naujų ugdymo sąlygų kokybę.
 4. Reaguoti į mokinių psichologinio-pedagoginio statuso neatitikimo ženklus ir bendradarbiaujant su tėvais bei mokytojais pagal poreikį organizuoti mokinio psichologinę gerovę užtikrinančias prevencines ir korekcines intervencijas.

 

Veiklos turinys

Laikas

Tikslinė grupė

Pastabos

KONSULTAVIMAS

Individualus konsultavimas: nustatomi, aptariami ir sprendžiami mokinio ar su jo ugdymu susiję tėvų, mokytojų sunkumai, ruošiamos ir konsultacijų metu pristatomos bei aptariamos rekomendacijos. Pildomi pagalbos gavėjų registracijos ir individualių konsultacijų eigos žurnalai.

Metų eigoje, pagal poreikį

Mokiniai, jų tėvai, mokytojai.

 

Profesinis konsultavimas (individualus ir grupinis): mokiniams sudaromos galimybės pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai; sprendžiami klausimai, susiję su karjeros planavimu, profesinės veiklos pasirinkimu, stebima profesinių interesų dinamika Lietuvos profesinių interesų klausimyno (LPIK) pagalba.

Metų eigoje, pagal poreikį

Mokiniai

Gali vykti klasių valandėlių metu, laiką iš anksto suderinus su klasių vadovais.

 

 

 

 

 

 

Asmenybės ypatumų įvertinimas profesinio konsultavimo tikslais (NEO PI-R metodika).

Pagal poreikį

Suinteresuoti mokiniai

 

PSICHOLOGINIS ĮVERTINIMAS

Pirmų ir trečių klasių mokinių prisitaikymo mokykloje stebėjimas ir pirminis įvertinimas.

Gruodžio mėn.

Pirmų, trečių  klasių mokiniai

Iš I-ų ir III-ų klasių mokytojų konfidencialiai renkama informacija, pagal poreikį stebima klasėje.

Adaptacijos sunkumų turinčių I-ų ir III-ų klasių mokinių giluminis įvertinimas intervencijų numatymui.

Gruodžio  mėn.

Pirmų, trečių klasių mokiniai

Renkama papildoma informacija iš tėvų, specialistų, mokytojų, pagal poreikį atliekamas pažintinių gebėjimų įvertinimas.

Klasių mikroklimato tyrimas

Lapkričio mėn.

Pirmų, trečių klasių mokiniai

Anketinė apklausa

Ugdymo(si) sunkumų turinčių mokinių pažintinių gebėjimų įvertinimas.

Pagal poreikį

Ugdymo(si) sunkumų turintys moksleiviai

Atliekamas pirminis psichologinis įvertinimas prieš nukreipiant mokinį į Širvintų švietimo centrą specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui.

PSICHOLOGINIŲ PROBLEMŲ PREVENCIJA , PSICHOLOGINIS ŠVIETIMAS

Psichologės prisistatymas mokiniams, psichologo vaidmens ir funkcijų mokykloje išaiškinimas.

2017m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Pirmų klasių mokiniai.

Suderinus su klasės vadovu, klasės valandėlių metu.

Tolerancijos ugdymo bei konfliktų sprendimo programa (patyčių ir smurto prevencija)

Užsiėmimai mokiniams:

„Emocijų valdymas“

„Konstruktyvūs konfliktų sprendimo būdai“.

„Bendravimo psichologija konfliktų prevencijai“.

Pagal poreikį.

 

 

 

Mokiniai

Teorinio - praktinio pobūdžio tęstiniai užsiėmimai. Su klasės vadovu tariamasi iš anksto.

Mokinių lyderių-tarpininkų konfliktuose grupės organizavimas.

2017-02 – 2017-05 mėn.

Mokiniai savanoriai.

Grupės susitikimai vyks kiekvieną savaitę. Organizuojami bendradarbiaujant su Mokinių taryba ir socialine pedagoge.

Priklausomybę sukeliančių medžiagų prevencijos programa

Rengiama ir įgyvendinama priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencijos programa: informavimas, sąmoningumo ir asmenybės stiprinimas.

Metų eigoje

I-IV klasių mokiniai

Programa organizuojama bendradarbiaujant su socialine pedagoge ir sveikatos priežiūros specialiste. Vykdoma klasių valandėlių metu.

Lytiškumo ugdymo, rengimo šeimai, sveikatos stiprinimo programa

Stendo, skirto psichinės sveikatos ir asmenybės stiprinimui rengimas.

Metų eigoje

 

Bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros specialiste.

Užsiėmimai mokiniams:

„Aš ir kiti. Kiekvieno asmens įtaka šeimos gerovei“

 

Pagal poreikį

 

Mokiniai

Teorinio - praktinio pobūdžio tęstiniai užsiėmimai apimantys sąmoningumo, atsakomybės ugdymą, pažintį su efektyviais bendravimo metodais, emocinį raštingumą ir savęs pažinimą).Su klasės vadovu tariamasi iš anksto.

Savižudybių prevencija

Lankstinuko mokiniams „Akistata su savižudybe. Mitai ir faktai. Kaip padėti draugui“ paruošimas ir platinimas.

Atmintinės mokytojams ir tėvams „Kaip atpažinti savižudybės grėsmę“ atnaujinimas ir platinimas.

2017 m spalio mėn.

Mokiniai, mokytojai, tėvai.

Lankstinukas platinamas bendradarbiaujant su klasių vadovais.

 

 

Tėvų švietimas

1. Emocinio raštingumo stiprinimo seminarų ciklas:

 • „Emocijų valdymas: kaip padėti sau ir vaikui“ I dalis.
 • „Emocijų valdymas: kaip padėti sau ir vaikui“ II dalis.
 • „Emocijų valdymas: kaip padėti sau ir vaikui“ III dalis.

2. Tėvystės įgūdžių tobulinimo užsiėmimai paauglių tėvams pagal STEP III programą.

 

 

3. Seminaras tėvams: „Paauglių psichologiniai poreikiai ir jų vaidmuo santykių su paaugliu kūrime“.

4. Seminaras tėvams: „Efektyvūs būdai ugdyti paauglių atsakingumą ir pasitikėjimą savo jėgomis“.

 

 

2017-01-26

 

2017-02-02

 

2017-02-09

 

2017-02-28 –

2017-04-27

2017-10 – 2017-12 mėn.

 

2017-03-02

 

 

2017-05-04

Gimnazijos mokinių tėvai.

 

 

 

 

 

 

 

Seminarų ciklo dalių trukmė  – po 2 val.

 

 

 

 

Užsiėmimų trukmė – 18 val. (9 kassavaitiniai užsiėmimai)

 

 

 

Seminaro trukmė – 2 val.

 

Seminaro trukmė – 3 val.

Mokytojų švietimas

Seminarai – diskusijos mokytojams:

1. „Emocijų valdymas: kaip padėti sau ir mokiniui“ IV dalis.

2. „Kuo vaikams kenkia pagyrimai“

3. „Psichologinės sąlygos, skatinančios išmokti mokytis“

4. „Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo įgūdžių tobulinimas“ (gali būti ciklas)

5. „Humoras kaip klasės valdymo metodas“

6. „Bausti ar stiprinti tarpusavio ryšį? Dviejų disciplinavimo perspektyvų galimų tikslų ir pasekmių analizė.“

7. „Vaikų psichologinės raidos ypatumai.“

8. „Gabių vaikų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo galimybės“.

 

2017-02-14

 

Pagal poreikį

 

 

 

 

Mokytojai

 

 

 

 

 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITAIS PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAIS

Dalyvavimas psichologiniuose – pedagoginiuose pasitarimuose sprendžiant mokinio elgesio ar mokymosi problemas.

Pagal poreikį

Mokymosi sunkumų ar elgesio problemų turintys mokiniai.

 

Dalyvavimas mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje

Nustatytu laiku

 

 

Bendradarbiavimas su Širvintų švietimo centro specialistais.

Metų eigoje, pagal poreikį

 

 

Bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Metų eigoje, pagal poreikį

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Dalyvavimas naujų STEP programos vadovų mokymų organizavime.

2017m. rugsėjo - gruodžio mėn.

 

 

Bendradarbiavimas su Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija vertinant ir pritaikant STET (klasės valdymo programa mokytojams) programą.

2017 m. sausio – gruodžio mėn.

 

 

Savišvieta: pasiruošimas konsultacijoms, pranešimams, tyrimams; dalyvavimas seminaruose ir profesinėse konferencijose.

Metų eigoje

 

 

KABINETO MATERIALINĖS BAZĖS VYSTYMAS

Psichologinės literatūros bibliotekos pildymas.

Metų eigoje

 

 

Metodinės medžiagos rinkimas.

Metų eigoje

 

Metodinė medžiaga kuriama ar įgyjama seminarų metu, taip pat -  bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio kolegomis.

Metodinių priemonių įsigijimas

Metų eigoje

 

 

Kabineto fizinės aplinkos, užtikrinančios kliento psichologinį saugumą ir komfortą (fizinį bei psichologinį) kūrimas.

Metų eigoje

 

 

 

 

Psichologė                                                                                                        Vaida Babrauskienė