ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Projekto „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ veikla

Projektas  „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“

Įgyvendinant projekto „Inovatyvios mokymo(si) aplinkos kūrimas“ veiklas, spalio 3 d. gimnazijos matematikos mokytojos Audronė Balčiūnaitė, Nijolė Lubienė, Danutė Vilkienė ir Vanda Kalesnikienė susitiko su VGTU licėjaus matematikos mokytoja eksperte Neringa Reisiene.

Lektorė stebėjo matematikos pamoką IV kl. B kurso grupėje (mokyt. V. Kalesnikienė), o po to drauge su mokytoja aptarė ją. Vėliau mokytoja Neringa Reisienė pasidalino savo praktine patirtimi dirbant su interaktyviomis mokymo priemonėmis, parodė jų naudojimo matematikos pamokose galimybes. Matematikos mokytojos mokėsi kurti užduotis apklausoms, naudoti aktyvaus balsavimo sistemą vertinimui bei įsivertinimui, refleksijai, apklausoms vykdyti, apklausų metu gautus rezultatus išsaugoti Microsoft Excel formato lentelėse, atliko praktines užduotis.

Matematikos mokytoja metodininkė Vanda Kalesnikienė


Konsultacija inovatyvias technologijas pamokose taikantiems pedagogams

Gegužės 8 d. Širvintų r. Gelvonų ir gegužės 9 d. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijose mokytojų, naudojančių interaktyvią lentą, pamokose dalyvavo UAB „Šviesa“ mokymų konsultantė Lina Sergejevienė. Atviras pamokas vedė matematikos mokytojos Milda Levandauskienė, Vanda Kalesnikienė, Danutė Vilkienė, Audronė Balčiūnaitė, Nijolė Lubienė ir lietuvių kalbos mokytoja Rasa Baranauskienė. Rugsėjo mėnesį numatyta dar viena konsultacijų diena pedagogams, dirbantiems su inovatyviomis mokymo priemonėmis.


 

Balandžio 24 dieną grupė Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijų  mokytojų tęsė mokymus „Interaktyvių mokymo priemonių taikymas ugdymo procese“ (II dalis). Lektorė - Lina Sergejevienė. Dalis mokymuose dalyvaujančių pedagogų jau dirba pamokose, taikydami modernias technologijas.


Patirtimi dalinosi matematikos mokytojai

Nuo 2017-12-11 gimnazijoje vykdomas ESF finansuojamas projektas „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“. Esame projekto vykdytojai. Projekto partneriai – Širvintų r. Gelvonų ir Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos. Projekto tikslas – pagerinti abiejų Širvintų rajono gimnazijų 10 (II gimnazijos) klasės mokinių matematikos pasiekimus. Vilniaus Simono Daukanto gimnazija – projekto konsultuojantis partneris. Kovo 27 dieną širvintiškiai matematikos mokytojai vyko į Vilnių stebėti matematikos pamokų. Balandžio 19 dieną toks renginys vyko Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Gelvonų gimnazijose. Matematikos pamokas vedė Nijolė Lubienė, Danutė Vilkienė, Audronė Balčiūnaitė, Vanda Kalesnikienė, Milda Levandauskienė. Pamokas stebėjo matematikos mokytojos iš Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos: Dana Kanclerienė, Vilma Lenkaitytė, Kristina Jasaitytė, Irma Gecevičiūtė, Asta Gylytė. Abi Širvintų rajono gimnazijos iš projekto lėšų yra įsigijusios po vieną išmaniosios klasės komplektą. Pedagogai jau dalyvavo mokymuose ir bando taikyti modernias informacines technologijas matematikos pamokose. Projekto sumanytojai tikisi, kad šios veiklos padės Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Gelvonų gimnazijų mokiniams ir mokytojams dirbti pamokose įdomiau ir  efektyviau.

Dėkojame konsultuojančios gimnazijos matematikos mokytojams už dalykiškumą ir geranoriškumą. Labai vertiname galimybę dalintis patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų.

Projekto vadovė Audronė Buzienė


Projekto dalyvių susitikimas Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje

Kovo 27 dieną projekto „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ dalyviai – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Gelvonų gimnazijų matematikos mokytojai ir vadovai –vyko į Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją. Buvo stebimos matematikos pamokos, kurias vedė mokytojos Irma Gecevičiūtė, Vilma Lenkaitytė, Kristina Jasaitytė, Dana Kanclerienė, Asta Gylytė. Stebėjome, kaip matematikos pamokose taikomos interaktyvios mokymo(si) priemonės (interaktyvios lentos, planšetiniai kompiuteriai). Pamokos organizuotos, remiantis šiuolaikine mokymo(si) paradigma. Matematikos mokytojas matėme, kaip patariančias, provokuojančias savarankiškai ieškoti atsakymų, pastebinčias kiekvieną mokinį pamokoje. Mokiniai – savarankiški ir pakankamai aktyvūs. Tam, kad visa tai vyktų, reikia labai aukšto mokytojo profesionalumo ir gero pasiruošimo pamokai. Tai ir matėme. Džiaugėmės  mokytojo – mokinių kūrybingu ir partnerišku bendradarbiavimu pamokose.

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktorė Jolanta Knyvienė kolegas iš Širvintų supažindino su gimnazija. Ypač didelį įspūdį paliko chemijos laboratorija. Verta pasimokyti, kaip galima kūrybingai ir racionaliai įrengti ugdymo(si) erdves, turint didelį patalpų deficitą.

Metodinio pasitarimo metu buvo dalijamasi užduočių sudarymo, vertinimo principais, rengimosi matematikos PUPP metodika.

Esame dėkingi savo kolegoms vilniečiams už labai konstruktyvų bendradarbiavimą, dalijimąsi patirtimi ir šiltą bendravimą. Balandžio 19 d. numatytas projekto partnerių-konsultantų vizitas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Gelvonų gimnazijose.

Projekto vadovė Audronė Buzienė


Technologiniai-metodiniai mokymai „Interaktyvių mokymo priemonių taikymas ugdymo procese“

Įgyvendinant projekto   „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“  veiklas, kovo 21 d. gimnazijoje vyko pedagogų technologiniai-metodiniai mokymai „Interaktyvių mokymo priemonių taikymas ugdymo procese“.  Mokymus vedė UAB „Alma Littera sprendimai“ lektorė Lina Sergejevienė. Mokymuose dalyvavo 15 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojų ir 5 – iš mūsų projekto partnerių – Gelvonų gimnazijos. Mokymų tikslas – mokytojų IKT kvalifikacijos tobulinimas.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Gelvonų gimnazijose šiuo metu įrenginėjamos interaktyvios klasės, kuriose mokytojai galės dirbti, naudodami interaktyvųjį skaitmeninį dalykų turinį, taikydami šiuolaikiškas  mokymo priemones.

Projekto vadovė Audronė Buzienė

 


 

 

2017 m. gruodžio 11 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija pasirašė projekto Nr. 09.2.1-EFA-K-728-01-0002  „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ sutartį.

Projekte dalyvauja Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija kartu su partneriais Širvintų r. Gelvonų gimnazija ir Vilniaus Simono Daukanto gimnazija. Projekto - Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas -  tikslas - pagerinti 10 (II gimnazijos) klasės mokinių matematikos bendrojo ugdymo pasiekimus Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus  ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijose, įdiegiant interaktyvias mokymo(si) priemones ir skatinant pokyčius šių švietimo įstaigų veikloje. Šiam tikslui pasiekti yra keliami tokie uždaviniai:

1) Virtualios aplinkos kūrimas matematikos mokymui(si) su interaktyviomis mokymo priemonėmis Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijose.

2) Kelti mokytojų kvalifikaciją IKT srityje.

ES parama siekiama sukurti mokiniams šiuolaikinę mokymo(si) aplinką, įkuriant išmaniąją klasę, sudominti mokinius  ir įtraukti juos į interaktyvų matematikos mokymąsi,  padidinti mokymosi veiksmingumą, ugdyti mokinių savarankiškumą, skatinti juos ieškoti, įgytas žinias pritaikyti praktikoje, diferencijuoti ir individualizuoti mokymąsi, racionaliau paskirstyti pamokos laiką ir naudoti metodus, skatinančius mokymąsi bendradarbiaujant. Įgyvendinus projektą abiejų gimnazijų mokiniai naudosis skaitmeninėmis technologijomis savo mokyklose, mokytojai pakels savo kvalifikaciją. Visa tai gerins pagrindinio ugdymo pasiekimų  patikros (PUPP) matematikoje rezultatus.

Tikslinė grupė: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijos 9-10 (I-II gimnazijos) klasių mokiniai ir jiems dėstantys matematikos mokytojai. Kaip konsultuojantį partnerį Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija pasirinko Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją, kurios 10 (II gimnazijos) klasės mokinių matematikos PUPP rezultatai yra aukštesni nei šalies vidurkis.


Bendra projekto vertė - 26 335,48 Eur. Europos struktūrinių fondų lėšos – 25808,77 Eur. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijų lėšos – 527 Eur.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Numatoma projekto pabaiga – 2019m. gruodžio 11 d.


 

2019-01-25 (straipsnis)

Matematikos pamokos kitaip

Kaip sudominti dabartinius paauglius mokytis matematikos, kad jiems tai būtų įdomu ir patrauklu? Kaip motyvuoti matematikos mokytojus keisti požiūrį į pamokose taikomus metodus ir priemones? Tai klausimai, į kuriuos atsakymų ieško Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Gelvonų gimnazijų bendruomenės. Jau antri metai šiose ugdymo įstaigose įgyvendinamas projektas „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“). Projekte dalyvauja mūsų ir  Širvintų r. Gelvonų gimnazijų 9-10 (I-II gimnazijos) klasių mokiniai ir jiems dėstantys matematikos mokytojai. Kaip konsultuojantį partnerį pasirinkome Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją, kurios 10 (II gimnazijos) klasės mokinių matematikos PUPP rezultatai yra aukštesni nei šalies vidurkis.

Šiuolaikinei mokymo(si) aplinkai sukurti įrengtos išmaniosios klasės, kuriose pamokas galima vesti interaktyviai. Moderni mokymo(si) aplinka padeda lengviau sudominti mokinius  ir įtraukti juos į matematikos mokymąsi,  padidinti mokymosi veiksmingumą, ugdyti mokinių savarankiškumą, skatinti juos ieškoti, įgytas žinias pritaikyti praktikoje, diferencijuoti ir individualizuoti mokymąsi, racionaliau paskirstyti pamokos laiką ir naudoti metodus, skatinančius mokymąsi bendradarbiaujant.

Iššūkis matematikos mokytojams – kompetencijos, kurių reikia, norint savo pamokose taikyti interaktyvias mokymo(si) priemones. Pedagogai dalyvavo tam skirtuose mokymuose, stebėjo vieni kitų pamokas visose trijose projekte dalyvaujančiose gimnazijose. Ko gero, pats sudėtingiausias uždavinys projekte – suaugusio žmogaus apsisprendimas greitai ir intensyviai mokytis ir dirbti pamokose kitaip, nei esame įpratę. Labai svarbu, kad mokytojas turėtų profesinių ambicijų tai daryti, o jo aplinka būtų padedanti, skatinanti, palaikanti ir tuo pačiu kelianti aukštus lūkesčius. Projektui įpusėjus, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje tapo aišku, kad viena išmanioji klasė netenkina mokinių ir mokytojų poreikių dirbti interaktyvioje aplinkoje. 2019 metų pradžioje įrengta dar viena tokia klasė. Šiandien jau matyti akivaizdus abiejų Širvintų rajono gimnazijų matematikos mokytojų IKT taikymo kompetencijos augimas. Didžiuojuosi kolegomis matematikos mokytojais, džiaugiuosi, kad gimnazistai turi galimybę matematiką mokytis interaktyviai.

Audronė Buzienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė, projekto vadovė


2019 m. kovo 26 dieną Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje vėl susitiko šio projekto partneriai ir konsultantai. Susitikimo tikslas – matematikos pamokų stebėsena ir aptarimas, dalijimasis metodinės veiklos patirtimi, projekto veiklų refleksija. Susitikime dalyvavo Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktorė Jolanta Knyvienė, šios gimnazijos matematikos mokytojos Irma Gecevičiūtė, Kristina Jasaitytė, Asta Gylytė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, matematikos mokytojos Audronė Balčiūnaitė, Danutė Vilkienė, Nijolė Lubienė, Vanda Kalesnikienė. Širvintų r. Gelvonų gimnazijai atstovavo mokytoja Milda Levandauskienė ir mokytojos Nijolė ir Vanda, šiuo metu dirbančios dvejose gimnazijose.

 

Buvo stebimos matematikos pamokos II-III gimnazijos klasėse. Stebėtų pamokų refleksijoje susitikimo dalyviai aptarė interaktyvių mokymosi priemonių taikymo galimybes ir turimą patirtį. Kolegės iš Širvintų gimnazijų papasakojo apie elektroninių matematikos pratybų kūrimą. Audronė Buzienė pasidžiaugė, kad matematikos mokytojai per metus sėkmingai tobulino IKT taikymo ugdymo procese kompetencijas.

Esame dėkingi savo kolegoms vilniečiams už profesinę bendrystę. Balandžio 16 d. numatytas projekto partnerių – konsultantų vizitas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Gelvonų gimnazijose.

Susitikimo nuotraukų autorė – Lina Janickaitė.

Vanda Kalesnikienė

Matematikos mokytoja


Tikimės aukštesnių matematikos pasiekimų

Nuo 2017 m. gruodžio 11 dienos gimnazijoje startavęs projektas „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ artėja prie finišo tiesiosios. Šio projekto tikslas – II klasių gimnazistų matematikos pasiekimų gerinimas. Balandžio 16 dieną vyko projekto partnerių ir konsultuojančios gimnazijos matematikos mokytojų susitikimas. Jo metu Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijų matematikos mokytojos – Audronė Balčiūnaitė, Nijolė Lubienė, Danutė Vilkienė, Milda Levandauskienė – vedė atviras pamokas. Ugdymo procesą stebėjo kolegės iš Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos: Irma Gecevičiūtė, Dana Kanclerienė, Kristina Jasaitytė, Asta Gylytė. Galima džiaugtis širvintiškių matematikos mokytojų IKT kompetencijos augimu, dar labiau sustiprėjusia vidine motyvacija tobulėti. Norisi tikėti, kad abiejų rajono gimnazijų mokiniai ir mokytojai galės džiaugtis aukštesniais matematikos pasiekimais jau šių metų patikroje.

Šio projekto veiklos tiesiogiai siejasi su Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vykdomo pokyčio projekto „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“ tikslais. Efektyvus, inovatyvus mokymo ir mokymosi procesas – vienas iš mūsų gimnazijos 2019–2021 metų strateginių prioritetų.

Projekto vadovė Audronė Buzienė