ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

PATVIRTINTA

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus

gimnazijos direktoriaus 2015-10-12

įsakymu Nr. V-54

 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS  PATALPŲ NAUDOJIMOSI  TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROS NUOSTATOS

1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos patalpų naudojimosi tvarka (toliau tekste – Tvarka) reglamentuoja nuomos sutarties už patalpų panaudojimą sudarymą bei prioritetines nuomininkų grupes.

2. Nuomodama arba suteikdama naudotis neatlygintinai gimnazijos patalpas gimnazija vadovaujasi šia tvarka.

II. PATALPŲ NUOMOS ARBA NAUDOJIMOSI NEATLYGINTINAI TVARKA

3. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos patalpos pirmumo teise naudojamos:

3.1. gimnazijos mokinių ugdymo procesui;

3.2. gimnazijos mokinių neformaliam švietimui.

4. Nuo 16.00 val. (darbo dienomis) ir savaitgaliais (laiko apribojimas netaikomas), gimnazijos patalpos gali būti naudojamos ir kitiems juridiniams asmenims bei fizinių asmenų grupėms, sporto varžyboms, kultūriniams renginiams, susirinkimams ir kt.

5. Suderinus laiką ir grafiką su nuomininku arba bendradarbiavimo partneriu, gimnazija pasirašo patalpų nuomos arba bendradarbiavimo sutartį. Jei sutartis sudaroma su fizinių asmenų grupe, ją pasirašo gimnazijos vadovas ir fizinių asmenų grupės atstovas.

III. NAUDOJIMOSI PATALPOMIS TVARKA

6. Nuomininkams arba bendradarbiavimo partneriams draudžiama subnuomoti ar kitaip leisti kitiems asmenims šiomis patalpomis naudotis.

7. Nuomininkas arba bendradarbiavimo partneris gali naudotis Sporto salės persirengimo kambariais ir sanitariniais mazgais. Baigus naudotis patalpomis, patikrinami sanitariniai mazgai (ar nėra vandens nuotėkio), išjungiama šviesa, patalpos užrakinamos ir priduodamos apsaugai.

8. Gimnazijoje draudžiama:

8.1. rūkyti gimnazijos patalpose ar jos teritorijoje;

8.2. vartoti alkoholį ar būti apsvaigus nuo jo ar kitų psichotropinių medžiagų;

8.3. atsivesti į patalpas naminius gyvūnus;

8.4.  nuomojamame garaže draudžiama naudoti pramoninius elektros įrenginius;

8.5. vaikščioti, būti patalpose, kurios neįvardintos gimnazijos patalpų naudojimo tvarkos aprašyme;

8.6. gadinti gimnazijos turtą;

8.7. užsiimti gimnazijos patalpose veikla, nesuderinama su ugdymo aplinkai keliamais reikalavimais.

8.8. sporto salėje vykstant Rajono krepšinio lygos turnyrams arba Sporto mokyklos treniruotėms bei varžyboms, rengėjai privalo užtikrinti sporto salės, jos pagalbinių patalpų ir inventoriaus saugumą, prieš varžybas ir joms pasibaigus  apžiūrėti  naudojamų patalpų įrangą, esant gedimams, užfiksuoti tai salės naudojimo žurnale.

 

IV. ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

9. Nuomininkas arba bendradarbiavimo partneris už kiekvieną nuomą sumoka nuomos mokestį pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą – faktūrą per 10 kalendorinių dienų arba laikosi kitų patalpų nuomos ar bendradarbiavimo sutartyje numatytų sąlygų.

10. Nuomininkas už sporto salės, aktų salės ir kitų patalpų nuomą moka nuomotojui už vieną astronominę valandą, už garažų nuomą – fiksuotą mėnesinį mokestį.

10.1. Aktų salės ir sporto salės su persirengimo kambariais nuomos įkainiai: 5,79 Eur. - be dirbtinio apšvietimo; 8,69 Eur. -  su dirbtiniu apšvietimu; 11,58 Eur. - šildymo sezono metu be dirbtinio apšvietimo ir su dirbtiniu apšvietimu.

10.2. Garažų nuomos įkainiai – sutartinė kaina pagal patvirtintą savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą.

11. Nuomininkas arba bendradarbiavimo partneris gimnazijai atlygina žalą, padarytą dėl jo kaltės.

12. Visa atsakomybė dėl nuomininkų arba bendradarbiavimo partnerių sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, įvykusių ne dėl nuomotojo kaltės, tenka nuomininkui ar bendradarbiavimo partneriui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Tvarką, tvarkos papildymus ar pakeitimus tvirtina gimnazijos direktorius.

14. Tvarka viešai paskelbiama  Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos interneto svetainėje.