ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

2017 m. gruodžio 11 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija pasirašė projekto Nr. 09.2.1-EFA-K-728-01-0002  „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ sutartį.

Projekte dalyvauja Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija kartu su partneriais Širvintų r. Gelvonų gimnazija ir Vilniaus Simono Daukanto gimnazija. Projekto - Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas -  tikslas - pagerinti 10 (II gimnazijos) klasės mokinių matematikos bendrojo ugdymo pasiekimus Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus  ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijose, įdiegiant interaktyvias mokymo(si) priemones ir skatinant pokyčius šių švietimo įstaigų veikloje. Šiam tikslui pasiekti yra keliami tokie uždaviniai:

1) Virtualios aplinkos kūrimas matematikos mokymui(si) su interaktyviomis mokymo priemonėmis Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijose.

2) Kelti mokytojų kvalifikaciją IKT srityje.

ES parama siekiama sukurti mokiniams šiuolaikinę mokymo(si) aplinką, įkuriant išmaniąją klasę, sudominti mokinius  ir įtraukti juos į interaktyvų matematikos mokymąsi,  padidinti mokymosi veiksmingumą, ugdyti mokinių savarankiškumą, skatinti juos ieškoti, įgytas žinias pritaikyti praktikoje, diferencijuoti ir individualizuoti mokymąsi, racionaliau paskirstyti pamokos laiką ir naudoti metodus, skatinančius mokymąsi bendradarbiaujant. Įgyvendinus projektą abiejų gimnazijų mokiniai naudosis skaitmeninėmis technologijomis savo mokyklose, mokytojai pakels savo kvalifikaciją. Visa tai gerins pagrindinio ugdymo pasiekimų  patikros (PUPP) matematikoje rezultatus.

Tikslinė grupė: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijos 9-10 (I-II gimnazijos) klasių mokiniai ir jiems dėstantys matematikos mokytojai. Kaip konsultuojantį partnerį Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija pasirinko Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją, kurios 10 (II gimnazijos) klasės mokinių matematikos PUPP rezultatai yra aukštesni nei šalies vidurkis.


Bendra projekto vertė - 26 335,48 Eur. Europos struktūrinių fondų lėšos – 25808,77 Eur. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijų lėšos – 527 Eur.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Numatoma projekto pabaiga – 2019m. gruodžio 11 d.