ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00–8.45

2 pamoka 8.55–9.40

3 pamoka 9.55–10.40

4 pamoka 11.00–11.45

5 pamoka 12.05–12.50

6 pamoka 13.00–13.45

7 pamoka 13.55–14.40

8 pamoka 14.50–15.35

Praneškite apie korupciją

Nuorodos

2017–2018 mokslo metai

MOKYTOJO VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2017-2018 M. M.

Kaip mokykla siekia pažangos ir ją skelbia? — Laimos Gudaitės, NMVA Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėjos, skaidrės iš Parodos „SUŽINOKIME.TOBULĖKIME.VEIKIME“ (2018 m. balandžio 5 d., Alytus):
http://www.nmva.smm.lt/wp-cont…/uploads/…/04/skaidrės-1.pptx

Mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelis, skaidrės

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS  GIMNAZIJOS UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS APRAŠAS

Kvalifikacijos tobulinimo apskaita

PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ UŽSAKYMO PARAIŠKA

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ 2017-2018 M.M. GRAFIKAS

Edukacinės pamokos.https://www.muziejai.lt/edukacija/Ed_moksleiviams.lt.asp http://www.muziejuedukacija.lt/lt/edukacines_programos.

Pasikeitė Švietimo portalo domenas naujas adresaswww.emokykla.lt.

Kviečiame mokytojus registruotis Švietimo portale ir gauti net penkias nemokamas Microsoft Office 365 ProPlus licencijas (daugiau informacijos pateikta priede). Todėl prašome informaciją apie atnaujintą Švietimo portalą ir suteikiamas licencijas persiųsti visiems mokytojams į el.paštus. Būtų šaunu, jei šią informaciją atspausdintumėte ir pakabintumėte mokytojų kambaryje (priedai SKELBIMAS ir SKELBIMAS(1))

Kokios naujovės švietimo sistemoje nuo 2017 m. rugsėjo 1-osios


2016–2017 mokslo metai

 

Mokytojų dalykinio susitikimo Molėtų rajono Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijoje medžiaga

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKYTOJO VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2016-2017 M. M.

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS KABINETUOSE

„Mokyklų išorinis vertinimas kaip vizitas pas gydytoją“

MOKYTOJO VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2016-2017 M. M.

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA ATMINTINĖ MOKYTOJAMS (psichologo konsultacija)

Nauji mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo dokumentai: MOKOMŲJŲ DALYKŲ VERTINIMO NUOSTATOS, MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS, ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Socialinės informacinės kampanijos „Pirmiausia – išklausyk“ medžiaga „Faktai mokytojams“ (*.docx)

Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos renginiai mokytojams

Asmeninė branda ir motyvacija. Vega Dikčienė, psichologė, I kvalifikacinė kategorija, sertifikuota įgūdžių lavinimo trenerė, Koučingo specialistė, NLP meistrė

Seminaro „Mokinių pasiekimų ir pažangos matavimas pamokose“ medžiaga. Lektorė – mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė Jurgita Račkauskienė.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 2016–2017 m.m. grafikas

llgalaikio plano forma

Seminaro „Kai jaunimas nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis“ medžiaga. Lektorius – psichologas, psichodramos terapeutas E. Karmaza.

Seminaro „Vertinimas pamokoje. Vertinimo problematika“ medžiaga. Lektorė – NMVA mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus metodininkė J. Tumlovskaja.


2015–2016 mokslo metai

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA ATMINTINĖ MOKYTOJAMS (psichologo konsultacija)

Geros mokyklos koncepcija

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Darbo su jaunimo grupėmis vadovas

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, schema

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių organizavimo tvarkos aprašas

Seminaro „Šiuolaikinė pamoka: nuo uždavinio iki rezultato pamatavimo. Mokyklos lygis“ medžiaga

Mokytojo didaktinę kompetenciją apibūdinačios charakteristikos

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Neformaliojo švietimo programų forma

Klasės vadovo veiklos plano forma, darbo planas

Lidijos Laurinčiukienės seminaro medžiaga


2014–2015 mokslo metai

Kvalifikaciniai reikalavimai mokytojams (Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento informacinis biuletenis)

REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠAS, Įsakymas dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo, 1 priedas, 2 priedas

Mokomasis filmas: Kartų polilogas. Kaip ugdyti šiuolaikines kartas?

Konferencijos „Švietimo prieinamumas ir lygios galimybės – iššūkiai užtikrinant kokybę“ pranešimai

2013-2014 mokslo metai


Mokytojų savišvietai: VERTINIMO MODELIS, SKIRTAS GERIAUSIAI DIRBANČIŲ MOKYKLŲ ATRANKAI

MOKYTOJO VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2013–2014 M. M.

Mokytojo kvalifikacijos tobulinimo apskaita

Mokinių mokymosi pasiekimus lemiantys veiksniai

2013-2014 mokslo metų gimnazijos olimpiadų grafikas, Įsakymas

Mokyklos nelankymo priežastys - gimnazijos psichologo Dmitrijaus Škulio tyrimas

Kasmetinės  švietimo darbuotojų konferencijos „Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 metams. Nuo ko pradėsime?“ pranešimai


2012–2013 mokslo metai


ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA (negalioja)

Ei, gimnaziste!!! Pasitikrink, ar jauti egzaminų stresą!!!

„Pirmos klasės gimnazistų adaptacijos tyrimas" (psichologas D.Škulis)

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS APRAŠAS

Aktuali priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informacija mobiliuose telefonuose

Geros pamokos receptai

VBE dokumentų projektų rinkinys

Gimnazijos veiklos kokybės vertinimas (apklausa)

Mokytojos ekpertės Rūtos Švelnikienės pažintinio vizito Danijoje darbinė ataskaita

Žmogaus saugos dėstymas - Įsakymas, reikalingi dokumentai

Individualizuota bendroji programa, pritaikyta bendroji programa

Konferencijos „Švietimas regionuose 2012. Pedagogo kvalifikacija – svarbiausias švietimo kokybės veiksnys“ pranešimai