ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00–8.45

2 pamoka 8.55–9.40

3 pamoka 9.55–10.40

4 pamoka 11.00–11.45

5 pamoka 12.05–12.50

6 pamoka 13.00–13.45

7 pamoka 13.55–14.40

8 pamoka 14.50–15.35

Praneškite apie korupciją

Nuorodos

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Renginių planas

2017–2018  m. m.

Renginio pavadinimas Renginio data Atsakingas už renginį ir partneriai Laukiamas rezultatas
Valstybiniai renginiai
  1. Sausio 13-osios,
Laisvės gynėjų dienos renginiai
2018 m. sausio 10–13 d. M. Vaičelytė, klasių vadovai, kūno kultūros, lietuvių kalbos, menų mokytojai Istorinių žinių, apie sausio 13-osios įvykius, gilinimas. Pilietiškumo, pasididžiavimo savo šalies praeitimi, ugdymas. Fizinių galių stiprinimas. Estetinio skonio lavinimas.
2. Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos  renginiai 2018  m. vasario 13–16 d. M. Vaičelytė, istorijos, muzikos, šokių, lietuvių k., dailės, kūno kultūros mokytojai, klasių vadovai, mokinių taryba Skatinimas domėtis etnokultūra, senaisiais mūsų valstybės spaudiniais, liaudies šokiais ir dainomis. Meninio skonio ugdymas. Pasididžiavimo savimi ir savo mokyklos pasiekimais, ugdymas. Fizinių galių stiprinimas.
3. Renginiai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 2018  m. kovo 08–11 d. Istorijos, muzikos, technologijų, dailės, šokių, kūno kultūros  mokytojai, klasių vadovai,  MT, M. Vaičelytė Istorinio akiračio plėtimas, pilietiškumo ugdymas. Gražaus elgesio taisyklių mokymas. Fizinių galių stiprinimas. Meninio skonio ugdymas.
Tradiciniai renginiai
1. Rugsėjo Pirmosios šventė (pilietiškumo pamoka) 2017 m. rugsėjo 01 d. A. Buzienė, M. Vaičelytė, klasių vadovai Mokymas bendrauti tarpusavyje, pilietiškumo ugdymas.
2. Mokytojų dienos renginiai 2017 m. spalio 04–05 d. M. Vaičelytė, mokinių taryba, dainuojamosios poezijos teatro vadovė, šokių mokytoja Pagarbos mokytojui, gražaus elgesio mokymas. Estetinio ir meninio skonio ugdymas. Iniciatyvos ir geranoriškumo skatinimas.
3. Gerų darbų dienos (kapinių, gimnazijos teritorijos tvarkymas) 2017  m. spalio 09–27 d. M. Vaičelytė, klasių vadovai,  mokinių taryba Pilietiškumo, patriotizmo, darbinių įgūdžių  ugdymas. Pareigos, atsakomybės jausmo skatinimas.
4. Susitikimai su buvusiais gimnazistais ( dabartiniais studentais, įvairių profesijų atstovais) 2017 m. spalio - 2018 m. gegužės mėn. Projekto „Drąsinkime ateitį“ koordinatorė R. Česonienė, projekto dalyviai Žinių apie gimnaziją gilinimas, akiračio plėtimas. Būsimos karjeros planavimas.
5. Širvintų krašto jaunųjų matematikų komandinis   konkursas, skirtas Antano Kuliešiaus   taurei laimėti 2017 m. spalio mėn. 20 d. Matematikos, lietuvių kalbos mokytojai, gimnazijos administracija Pilietiškumo, meilės savam kraštui  ir jo žmonėms ugdymas. Matematinių žinių gilinimas, akiračio plėtimas.
6. Pirmokų šventė (krikštynos) 2017  m. spalio  mėn. 27 d. II  klasių mokinių savivalda, klasių vadovai Estetinio skonio lavinimas. Iniciatyvos ir geranoriškumo skatinimas. Fantazijos, išmonės ugdymas. Mokymas gražiai elgtis.
7. Lietuvos karių dienos paminėjimo renginiai 2017  m. lapkričio 20–23 d. I–IV klasių seniūnai, šaulių organizacija, klasių vadovai, istorijos, muzikos mokytojai, M. Vaičelytė Pilietiškumo, meilės savam kraštui ugdymas. Akiračio apie Lietuvos kariuomenę plėtimas. Fizinis mokinių stiprinimas. Profesinis orientavimas.
8. Tolerancijos dienos renginiai 2017 m. lapkričio 14–16 d. Soc. pedagogė, projekto „Matyti širdimi“ vadovė  N. Drazdienė, projekto nariai,  etikos mokytoja H. Marčiauskienė, klasių vadovai Iniciatyvos ir geranoriškumo, atsakomybės skatinimas. Savitarpio supratimo, atjautos, pagalbos ugdymas.
9. Draugo diena 2017  m. lapkričio 27–29 d. MT, projekto    „Matyti širdimi“ vadovė Nomeda Drazdienė, socialinė pedagogė, visuomenės slaugytoja Iniciatyvos ir geranoriškumo skatinimas. Savitarpio supratimo, atjautos, pagalbos ugdymas. Išmonės, fantazijos ugdymas.
10. Adventiniai  renginiai 2017  m. gruodžio 03–24 d. Tikybos, muzikos, šokių,  lietuvių kalbos  mokytojai N. Drazdienė, E. Čepanonis, A. Golcas, L. Varaneckienė, O. Žinienė, MT Pažinties su adventinio laikotarpio kultūra plėtimas. Etnokultūros žinių, susietų su šiuo laikotarpiu, gilinimas. Savitarpio supratimo, atjautos, pagalbos ugdymas.
11. Kalėdiniai - Naujametiniai renginiai,  gerumo akcija 2017 m. gruodžio 11–30 d. M. Vaičelytė, MT, klasių vadovai, mokiniai, menų  mokytojai, H. Marčiauskienė, N. Drazdienė Estetinio ir meninio skonio lavinimas. Mokymas dirbti drauge, būryje. Skatinimas nepamiršti kitų, pradžiuginti juos savo sveikinimais ir dovanėlėmis.
12. Renginiai, skirti gimnazijos bendruomenės sveikatos stiprinimui, sveikos gyvensenos propagavimui 2018 m. sausio– vasario  mėn. Soc. pedagogė, psichologė, biologijos, dailės mokytojai, visuomenės slaugytoja, kūno kultūros mokytojai, MT, klasių vadovai Žinių apie ligas ir jų profilaktiką gilinimas ir plėtimas. Išmonės, fantazijos ugdymas. Atsakomybės skatinimas.
13. Šimtadienis 2018 m. vasaris III  klasių vadovai ir mokiniai Kūrybiškumo ugdymas. Mokymas gražiai elgtis.
14. Valentino dienos renginiai. 2018 m. vasario 12–14 d. M. Vaičelytė, mokinių taryba, N. Drazdienė Kūrybinių galių ugdymas. Meninis ir estetinis ugdymas. Mokymas gražiai reikšti savo jausmus.
15. Kaziuko mugė 2018 m. kovo 02 d. Mokinių taryba, M. Vaičelytė, technologijų, ekonomikos mokytojai, klasių vadovai Etnokultūros, liaudies tradicijų puoselėjimas. Iškalbingumo, verslumo ugdymas. Meninis ir estetinis ugdymas.
16. Renginiai, skirti etnokultūros pažinimui ir puoselėjimui 2017 m. rugsėjo–2018 m. kovo mėn. MT, M. Vaičelytė, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, menų, technologijų mokytojai, bibliotekininkė, klasių vadovai Kūrybinių galių ugdymas. Meninis ir estetinis ugdymas. Etnokultūros, liaudies tradicijų puoselėjimas.
17. Lietuvių kalbos savaitė. Knygnešio diena. Knygos šventė 2018  m. kovo mėn. Lietuvių kalbos, istorijos mokytojai, bibliotekininkė, M. Vaičelytė, klasių vadovai Taisyklingo, gražaus lietuviško žodžio puoselėjimas. Mokymas klausytis poezijos ir patiems deklamuoti. Gražių tradicijų puoselėjimas  (knygų gimnazijos bibliotekai dovanojimas).
18. Pasaulinės Žemės dienos renginiai 2018 m. kovo 19–20 d. Biologijos, dailės, geografijos mokytojai, M. Vaičelytė, MT, klasių vadovai Darbinių įgūdžių, ekologinių žinių gilinimas. Dailinis ugdymas. Žingeidumo ugdymas, geografinio akiračio plėtimas.
19. Renginiai, skirti Gimnazijos dienai 2018 m. balandžio–gegužės mėn. Lietuvių kalbos, muzikos, šokių, poezijos teatro, dailės, technologijų mokytojai, M. Vaičelytė, MT, klasių vadovai, administracija Meilės ir pagarbos gimnazijos bendruomenei,  gimtajai  kalbai ugdymas, pasididžiavimo jausmo gimnazija skiepijimas.
20. Programų   veiklos ataskaita 2018 m. gegužės mėnesio  pradžia Šokių, muzikos, technologijų,  poezijos teatro programų vadovai, MT, M. Vaičelytė Estetinis lavinimas. Dailinis ugdymas. Kūrybiškumo  ugdymas.
21. Paskutinio skambučio šventė 2018 m. gegužės mėn. III klasių vadovai ir mokiniai Pagarbos mokyklos bendruomenei ugdymas.
22. Mokslo metų  baigimo šventė 2018 m. birželio mėn. A. Buzienė, M. Vaičelytė, klasių vadovai, šokių, muzikos, dailės. Pasididžiavimo savimi ir savo mokykla, pilietiškumo ugdymas.
23. Išleistuvės 2018 m. liepos mėn. IV klasių vadovai,  mokiniai ir jų tėveliai Pagarbaus elgesio taisyklių mokymas, pilietiškumo ugdymas.
Mokinių pažintinės ekskursijos. Išvykos į gamtą. 2017–2018  m. m. Klasių vadovai, klasių mokinių savivalda Pagarbaus elgesio tarp savų ir svetimų mokymas.
Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 2017–2018 m. m. Administracija, klasių vadovai, lietuvių kalbos, menų mokytojai, mokinių taryba Istorinių žinių gilinimas. Pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas. Etnokultūros, liaudies tradicijų puoselėjimas.
Susitikimai su įdomiais žmonėmis 2017–2018  m. m. Klasių vadovai, bibliotekininkė, lietuvių kalbos mokytojos, M. Vaičelytė, mokinių taryba, administracija Žinių gilinimas, akiračio plėtimas, mokėjimo klausytis įgūdžių ugdymas.
Susitikimai su aukštųjų ir aukštesniųjų  mokyklų atstovais 2017 m. rugsėjis– 2018 m. gegužės mėn. Administracija, II–IV klasių vadovai  ir mokiniai, R. Česonienė Profesinis veiklinimas. Savo ateities ir būsimos karjeros planavimas.
Gerų darbų dienos (mokyklos aplinkos, kapinių  tvarkymo darbai, patalpų ruošimas   egzaminams) 2017–2018  m. m. Klasių vadovai, technologijų, kūno kultūros mokytojai Socialinė, darbinė  veikla. Pasididžiavimo savo darbu skatinimas, darbinių įgūdžių ugdymas.
Koncertai, spektakliai, literatūriniai skaitymai  mokiniams 2017–2018 m. m. Administracija, lietuvių kalbos, muzikos mokytojai Meninio-estetinio skonio ugdymas.
Parodos gimnazijos erdvėse 2017–2018  m. m. Technologijų ir dailės mokytojai Meninio-estetinio skonio, pasididžiavimo savo mokykla ugdymas.
Teminiai penktadieniai, siurprizų dienos 2017–2018 m. m. Mokinių taryba Meninio - estetinio skonio ugdymas,  elgesio taisyklių mokymas.

Pastaba. Renginių planas, reikalui esant, gali būti koreguojamas.

Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui                                                                      Margarita Vaičelytė