ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Ankstesnių metų dokumentai


ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Renginių planas

2015 - 2016  m. m.

Renginio pavadinimas

Renginio data

Atsakingas už renginį ir partneriai

Lėšos

Laukiamas rezultatas

Valstybiniai renginiai

1.  Sausio 13-osios,

Laisvės gynėjų dienos renginiai

2016 m.  sausio

11 - 13 d.

M. Vaičelytė,

klasių vadovai,

kūno kultūros, lietuvių kalbos, menų mokytojai

Paramos fondas

 

Istorinių žinių, apie sausio 13-osios įvykius, gilinimas.

 

Pilietiškumo, pasididžiavimo savo šalies praeitimi, ugdymas.

 

Fizinių galių stiprinimas.

 

Estetinio skonio lavinimas.

 

 

 

 

2. Vasario 16-osios,

Lietuvos valstybės atkūrimo

dienos  renginiai

2016  m. vasario

10 - 16 d.

 

M. Vaičelytė, istorijos, muzikos, šokių, lietuvių k.,

dailės, kūno kultūros

mokytojai,

klasių vadovai,

mokinių taryba

Paramos fondas

 

Skatinimas domėtis etnokultūra, senaisiais mūsų valstybės spaudiniais, liaudies šokiais ir dainomis.

Meninio skonio ugdymas.

Pasididžiavimo savimi ir savo mokyklos pasiekimais, ugdymas.

Fizinių galių stiprinimas.

 

 

 

 

3. Renginiai, skirti Lietuvos

Nepriklausomybės atkūrimo

dienai

2016 m. kovo

07 - 11 d.

 

Istorijos, muzikos,

technologijų, dailės,

šokių, kūno kultūros  mokytojai,

klasių vadovai, mokinių taryba,

M. Vaičelytė

 

 

 

 

Paramos fondas

 

Istorinio akiračio plėtimas, pilietiškumo ugdymas.

 

Gražaus elgesio taisyklių mokymas.

 

Fizinių galių stiprinimas.

 

Meninio skonio ugdymas.

Tradiciniai renginiai

 

 

1. Rugsėjo Pirmosios šventė

(pilietiškumo pamoka)

 

2015 m. rugsėjo 01 d.

 

A. Buzienė,

M. Vaičelytė,

klasių vadovai

 

 

Paramos fondas

 

 

Mokymas bendrauti tarpusavyje, pilietiškumo ugdymas.

 

 

 

2. Mokytojų dienos renginiai

2015 m. spalio

02  -  05 d.

M. Vaičelytė,

mokinių taryba,

dainuojamosios poezijos teatro vadovė, šokių mokytoja

Paramos fondas

 

Pagarbos mokytojui, gražaus elgesio mokymas.

Estetinio ir meninio skonio ugdymas.

Iniciatyvos ir geranoriškumo skatinimas.

 

3. Gerų darbų dienos

(kapinių, gimnazijos teritorijos

tvarkymas)

2015  m. spalio

19 – 23 d.

M. Vaičelytė, klasių vadovai,  mokinių taryba

-

 

Pilietiškumo, patriotizmo, darbinių įgūdžių  ugdymas.

Pareigos, atsakomybės jausmo skatinimas.

 

4. Susitikimai su buvusiais

gimnazistais ( dabartiniais

studentais, įvairių profesijų

atstovais)

2015 m. spalio-

2016 m. gegužės mėn.

 

Projekto „Drąsinkime ateitį“

koordinatorė

R. Česonienė, projekto dalyviai

Paramos fondas

 

 

Žinių apie gimnaziją gilinimas, akiračio plėtimas.

Būsimos karjeros planavimas.

 

 

 

5. Regioninis jaunųjų matematikų

konkursas, skirtas Antano Kuliešiaus

taurei laimėti

 

2015 m. spalio mėn.

 

Matematikos, lietuvių kalbos mokytojai, gimnazijos administracija

Rėmėjai

 

 

Pilietiškumo, meilės savam kraštui  ir jo žmonėms ugdymas.

Matematinių žinių gilinimas, akiračio plėtimas.

 

 

 

6. Pirmokų šventė (krikštynos)

2015  m. spalio – lapkričio  mėn.

II  klasių mokinių savivalda, klasių vadovai

-

 

Estetinio skonio lavinimas.

Iniciatyvos ir geranoriškumo skatinimas.

Fantazijos, išmonės ugdymas.

Mokymas gražiai elgtis.

 

 

 

 

7. Lietuvos karių dienos paminėjimo

renginiai

2015  m. lapkričio

16  -  23 d.

 

I – IV klasių seniūnai,

šaulių organizacija,

skautų organizacija,

klasių vadovai,

istorijos mokytojai,

M. Vaičelytė

Paramos fondas

 

 

 

Pilietiškumo, meilės savam kraštui ugdymas.

Akiračio apie Lietuvos kariuomenę plėtimas.

Fizinis mokinių stiprinimas.

Profesinis orientavimas.

 

 

 

 

8. Tolerancijos dienos renginiai

2015 m. lapkričio

09 – 16 d.

 

Soc. pedagogė, projektų „Mes prieš smurtą“, „Matyti širdimi“ vadovės

H. Marčiauskienė,  N. Drazdienė, projekto nariai, klasių vadovai

-

 

 

 

Iniciatyvos ir geranoriškumo , atsakomybės skatinimas.

Savitarpio supratimo, atjautos, pagalbos ugdymas.

 

 

 

9. Renginiai, skirti AIDS dienai

paminėti „ Žinantis – saugus!“

2015 m. lapkričio-

gruodžio mėn.

 

Soc. pedagogė, biologijos mokytojai,

visuomenės slaugytoja, MT, klasių vadovai

-

 

Žinių apie AIDS gilinimas ir plėtimas.

Išmonės, fantazijos ugdymas.

Atsakomybės skatinimas.

 

 

 

 

 

10. Draugo diena

 

 

 

 

 

2015 m. lapkričio

25 – 29 d.

 

MT, projektų „Mes prieš smurtą“, „Matyti širdimi“ vadovės Helena Marčiauskienė ir Nomeda Drazdienė, socialinė  pedagogė Rita Kamarauskienė

-

 

 

 

 

 

Iniciatyvos ir geranoriškumo skatinimas.

Savitarpio supratimo, atjautos, pagalbos ugdymas.

Išmonės, fantazijos ugdymas.

 

 

 

 

11. Adventiniai  renginiai

2015  m. lapkričio 29    gruodžio 24 d.

 

Tikybos, muzikos,

šokių, lietuvių kalbos  mokytojai

N. Drazdienė,

E. Čepanonis,

L. Varaneckienė,

O. Žinienė,

mokinių taryba

Paramos fondas

 

 

Pažinties su adventinio laikotarpio kultūra plėtimas.

Etnokultūros žinių, susietų su šiuo laikotarpiu, gilinimas.

Savitarpio supratimo, atjautos, pagalbos ugdymas.

 

 

 

 

12. Kalėdiniai - Naujametiniai

renginiai,  gerumo akcija

2015 m. gruodžio

07 – 29 d.

M. Vaičelytė, mokinių taryba, klasių vadovai  ir mokiniai, muzikos,

poezijos teatro ir šokių mokytojai,

H. Marčiauskienė,

N. Drazdienė

Paramos fondas

 

 

Estetinio ir meninio skonio lavinimas.

Mokymas dirbti drauge, būryje.

Skatinimas nepamiršti kitų, pradžiuginti juos savo sveikinimais ir dovanėlėmis.

 

 

13. Šimtadienis

 

2016 m. vasaris

 

III  klasių vadovai

ir mokiniai.

-

 

Fantazijos, išmonės ugdymas.

Mokymas gražiai elgtis.

 

14. Valentino dienos renginiai.

Apskritas stalas su katalikiškų

šeimų atstovais

2016 m. vasario

12 - 14 d.

 

M. Vaičelytė ,

mokinių taryba,

N. Drazdienė

Paramos fondas

 

Kūrybinių galių ugdymas.

Meninis ir estetinis ugdymas.

Mokymas gražiai reikšti savo

jausmus.

 

 

 

15. Kaziuko mugė

2016 m. kovo 04 d.

 

Mokinių taryba,

M. Vaičelytė,

technologijų, ekonomikos mokytojai

-

 

 

Etnokultūros, liaudies tradicijų puoselėjimas.

Iškalbingumo, verslumo ugdymas.

Meninis ir estetinis ugdymas.

 

 

 

16. Renginiai, skirti etnokultūros

pažinimui ir puoselėjimui

 

 

 

2015 m. rugsėjo – 2016 m. kovo mėn.

 

MT, M. Vaičelytė, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, menų mokytojai, bibliotekininkės, klasių vadovai

 

 

 

 

-

 

 

 

Kūrybinių galių ugdymas.

Meninis ir estetinis ugdymas.

Etnokultūros, liaudies tradicijų puoselėjimas.

 

 

 

17. Lietuvių kalbos savaitė.

Knygnešio diena.

Knygos šventė

 

2016  m. kovo mėn.

 

Lietuvių kalbos, istorijos mokytojai,

bibliotekos darbuotojos,

M. Vaičelytė,

klasių vadovai

 

Paramos    fondas

 

Taisyklingo, gražaus lietuviško žodžio puoselėjimas.

Mokymas klausytis poezijos ir patiems deklamuoti.

Naujų tradicijų kūrimas (knygų gimnazijos bibliotekai dovanojimas)

 

 

 

18. Pasaulinės Žemės dienos renginiai

2016 m. kovo

14 - 20 d.

 

Biologijos, dailės,

geografijos

mokytojai,

M. Vaičelytė, mokinių taryba, klasių vadovai

-

 

Darbinių įgūdžių, ekologinių žinių gilinimas.

Dailinis ugdymas.

Žingeidumo ugdymas, geografinio akiračio plėtimas.

 

19. Renginiai, skirti gimnazijos dienai

2016 m. balandžio –gegužės mėn.

 

Lietuvių kalbos,

muzikos, šokių, poezijos teatro, dailės mokytojai,

M. Vaičelytė,

mokinių taryba,

klasių vadovai, administracija

-

 

 

Meilės ir pagarbos gimnazijos bendruomenei,  gimtajai  kalbai, istorijai, Tėvynei, ugdymas, pasididžiavimo jausmo gimnazija skiepijimas.

 

20. Programų   veiklos ataskaita

 

2016 m. gegužės

mėn. pradžia

 

Šokių, muzikos, dailės,  poezijos teatro mokytojai, programų vadovai, mokinių taryba,

M. Vaičelytė

-

 

 

Estetinis lavinimas.

Dailinis ugdymas.

Kūrybinių galių ugdymas.

 

21. Paskutinio skambučio šventė

2016 m. gegužės mėn.

 

III klasių vadovai ir mokiniai

-

 

Pagarbos mokyklos bendruomenei ugdymas.

 

 

 

 

22. Mokslo metų  baigimo šventė

2016 m. birželio mėn.

 

A. Buzienė,

M. Vaičelytė,

klasių vadovai, šokių, muzikos, dailės, kūno kultūros mokytojai

Paramos fondas

 

 

Pasididžiavimo savimi ir savo mokykla, pilietiškumo ugdymas.

Mokymas elgtis gamtoje, ją tausoti ir puoselėti.

23. Išleistuvės

2016 m. liepos mėn.

 

IV klasių vadovai,  mokiniai ir jų tėveliai

-

 

Pagarbaus elgesio taisyklių mokymas, pilietiškumo ugdymas.

 

Mokinių ekskursijos.

Išvykos į gamtą.

 

2015– 2016  m. m.

 

Klasių vadovai,

klasių mokinių savivalda

-

 

 

Pagarbaus elgesio tarp savų ir svetimų mokymas.

Susitikimai su įdomiais žmonėmis

2015 - 2016  m. m.

 

Klasių vadovai,

bibliotekos darbuotojos,

M. Vaičelytė,

mokinių taryba, administracija

Paramos fondas

 

 

Žinių gilinimas, akiračio plėtimas, mokėjimo klausytis įgūdžių ugdymas.

 

Susitikimai su aukštųjų ir

aukštesniųjų  mokyklų atstovais

2015 m. rugsėjis – 2016 m. gegužės mėn.

 

Administracija, II  – IV klasių vadovai  ir mokiniai,R. Žygienė

-

 

Profesinis orientavimas.

Savo ateities ir būsimos karjeros planavimas.

 

Gerų darbų dienos (mokyklos

aplinkos, kapinių  tvarkymo darbai,

patalpų ruošimas   egzaminams)

2015 – 2016  m. m.

 

Klasių vadovai, technologijų, kūno kultūros mokytojai

-

 

Socialinė, darbinė  veikla.

Pasididžiavimo savo darbu skatinimas.

 

Koncertai, spektakliai, literatūriniai

skaitymai  mokiniams

2015 - 2016 m. m.

Administracija,

lietuvių kalbos, muzikos mokytojai

-

 

Meninio-estetinio skonio ugdymas.

Parodos gimnazijoje, dailės galerijoje

2015 – 2016  m. m.

 

M. Vaičelytė,

technologijų ir dailės mokytojai

-

 

Meninio-estetinio skonio,

pasididžiavimo savo mokykla ugdymas.

Teminiai penktadieniai

2015 – 2016 m. m.

 

 

Mokinių taryba

-

 

Meninio-estetinio skonio ugdymas,  elgesio taisyklių mokymas.

Pastaba. Renginių planas esant reikalui gali būti koreguojamas

Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui                                                                                     Margarita Vaičelytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJARenginių planas 2014-2015 m.m.

Renginio pavadinimas

Renginio data

Atsakingas už renginį ir partneriai

Lėšos

Laukiamas rezultatas

Valstybiniai renginiai

Sausio 13-osios,

Laisvės gynėjų dienos renginiai

 

2015 m.  sausio

12 - 13 d.

M. Vaičelytė,

klasių vadovai,

kūno kultūros, lietuvių kalbos, menų mokytojai

Paramos fondas

Istorinių žinių, apie sausio 13-osios įvykius, gilinimas.

Pilietiškumo, pasididžiavimo savo šalies praeitimi, ugdymas.

Fizinių galių stiprinimas.

Estetinio skonio lavinimas.

 

Vasario 16-osios,

Lietuvos valstybės atkūrimo

dienos  renginiai

 

2015  m. vasario

12 - 16 d.

M. Vaičelytė, istorijos, muzikos, šokių, lietuvių k.,

dailės, kūno kultūros

mokytojai,

klasių vadovai,

mokinių taryba

Paramos fondas

Skatinimas domėtis etnokultūra, senaisiais mūsų valstybės spaudiniais, liaudies šokiais ir dainomis.

Meninio skonio ugdymas.

Pasididžiavimo savimi ir savo mokyklos pasiekimais, ugdymas.

Fizinių galių stiprinimas.

 

Renginiai, skirti Lietuvos

Nepriklausomybės atkūrimo

dienai

 

2015 m. kovo

09 - 11 d.

Istorijos, muzikos,

technologijų, dailės,

šokių, kūno kultūros  mokytojai,

klasių vadovai, mokinių taryba,

M. Vaičelytė

 

Istorinio akiračio plėtimas, pilietiškumo ugdymas.

Gražaus elgesio taisyklių mokymas.

Fizinių galių stiprinimas.

Meninio skonio ugdymas.

 

Rugsėjo Pirmosios šventė

(pilietiškumo pamoka)

2014 m. rugsėjo 01 d.

 

A. Buzienė,

M. Vaičelytė,

klasių vadovai

 

Paramos fondas

Mokymas bendrauti tarpusavyje, pilietiškumo ugdymas.

Mokytojų dienos renginiai

 

2014 m. spalio

02  -  05 d.

M. Vaičelytė,

mokinių taryba,

dainuojamosios poezijos teatro vadovė, šokių mokytoja

Paramos fondas

Pagarbos mokytojui, gražaus elgesio mokymas.

Estetinio ir meninio skonio ugdymas.

Iniciatyvos ir geranoriškumo skatinimas.

 

Pirmokų šventė (krikštynos)

2014  m. spalio mėn.

 

II  klasių mokinių savivalda, klasių vadovai

-

Estetinio skonio lavinimas.

Iniciatyvos ir geranoriškumo skatinimas.

Fantazijos, išmonės ugdymas.

Mokymas gražiai elgtis.

 

4. Gerų darbų dienos

(kapinių, gimnazijos teritorijos

tvarkymas)

 

2014  m. spalio

20 – 24 d.

M. Vaičelytė, klasių vadovai,  mokinių taryba

-

Pilietiškumo, patriotizmo, darbinių įgūdžių  ugdymas.

Pareigos, atsakomybės jausmo skatinimas.

 

Susitikimai su buvusiais

gimnazistais ( dabartiniais

studentais, įvairių profesijų

atstovais)

 

2014 m. spalio-

2015 m. gegužės mėn.

Projekto „Drąsinkime ateitį“

koordinatorė

R. Česonienė, projekto dalyviai

 

Paramos fondas

Žinių apie gimnaziją gilinimas, akiračio plėtimas.

Būsimos karjeros planavimas.

 

Regioninis jaunųjų matematikų

konkursas, skirtas Antano Kuliešiaus

taurei laimėti.

 

 

2014   m. spalio mėn.

Matematikos, muzikos, mokytojai, gimnazijos administracija

 

Rėmėjai

Pilietiškumo, meilės savam kraštui  ir jo žmonėms ugdymas.

Matematinių žinių gilinimas, akiračio plėtimas.

Lietuvos karių dienos paminėjimo

renginiai

 

2014  m. lapkričio

19  -  23 d.

 

J. Stankevičius

R. Mikalajūnas,

klasių seniūnai,

šaulių organizacija,

skautų organizacija,

klasių vadovai,

istorijos mokytojai,

M. Vaičelytė

Paramos fondas

Pilietiškumo, meilės savam kraštui ugdymas.

Akiračio apie Lietuvos kariuomenę plėtimas.

Fizinis mokinių stiprinimas.

Profesinis orientavimas.

 

Tolerancijos dienos renginiai

 

2014 m. lapkričio

10 – 16 d.

Soc. pedagogė, projektų „Mes prieš smurtą“, „Matyti širdimi“ vadovės

H. Marčiauskienė,  N. Drazdienė, projekto nariai, klasių vadovai

 

-

Iniciatyvos ir geranoriškumo , atsakomybės skatinimas.

Savitarpio supratimo, atjautos, pagalbos ugdymas.

 

Gimnazijos (mokyklos) 90 – mečio

šventė

 

2014 m. lapkričio

16 d.

Organizacinis komitetas, administracija

Paramos fondas

Estetinio skonio lavinimas.

Iniciatyvos ir geranoriškumo skatinimas.

Mokymas gražiai elgtis.

 

Renginiai, skirti AIDS dienai

paminėti „ Žinios – mano ginklas“

(protmūšis)

 

2014 m. lapkričio-

gruodžio mėn.

Soc. pedagogė, biologijos mokytojai,

visuomenės slaugytoja, mokinių taryba, klasių vadovai

 

-

Žinių apie AIDS gilinimas ir plėtimas.

Išmonės, fantazijos ugdymas.

Atsakomybės skatinimas.

 

Adventiniai  renginiai

 

2014  m. lapkričio 30    gruodžio 24 d.

Tikybos, muzikos,

šokių mokytojai

N. Drazdienė,

I. Vasiliauskienė,

L. Varaneckienė,

O. Žinienė,

mokinių taryba

Paramos fondas

Pažinties su adventinio laikotarpio kultūra plėtimas.

Etnokultūros žinių, susietų su šiuo laikotarpiu, gilinimas.

Savitarpio supratimo, atjautos, pagalbos ugdymas.

 

Kalėdiniai - Naujametiniai

renginiai,  gerumo akcija.

 

2014 m. gruodžio

10 – 29 d.

M. Vaičelytė, mokinių taryba, klasių vadovai  ir mokiniai, muzikos,

poezijos teatro ir šokių mokytojai,

H. Marčiauskienė,

N. Drazdienė

Paramos fondas

Estetinio ir meninio skonio lavinimas.

Mokymas dirbti drauge, būryje.

Skatinimas nepamiršti kitų, pradžiuginti juos savo sveikinimais ir dovanėlėmis.

 

 

Šimtadienis

 

 

2015 m. vasaris

III  klasių vadovai

ir mokiniai.

-

Fantazijos, išmonės ugdymas.

Mokymas gražiai elgtis.

Valentino dienos renginiai.

Susitikimas su Kauno šeimos

centro lektoriumi  S. Matulevičiumi

 

2015 m. vasario

09 - 13 d.

M. Vaičelytė ,

mokinių taryba,

I. Vasiliauskienė,

N. Drazdienė

Paramos fondas

Kūrybinių galių ugdymas.

Meninis ir estetinis ugdymas.

Mokymas gražiai reikšti savo

jausmus.

Kaziuko mugė

 

2015 m. kovo 04 d.

Mokinių taryba,

M. Vaičelytė,

technologijų, ekonomikos mokytojai

 

-

Etnokultūros, liaudies tradicijų puoselėjimas.

Iškalbingumo, verslumo ugdymas.

Meninis ir estetinis ugdymas.

 

Lietuvių kalbos savaitė.

Knygnešio diena.

Knygos šventė

 

 

2015  m. kovo mėn.

 

Lietuvių kalbos, istorijos mokytojai,

bibliotekos darbuotojos,

M. Vaičelytė,

klasių vadovai

 

 

Paramos    fondas

Taisyklingo, gražaus lietuviško žodžio puoselėjimas.

Mokymas klausytis poezijos ir patiems deklamuoti.

Naujų tradicijų kūrimas (knygų gimnazijos bibliotekai dovanojimas)

 

Pasaulinės Žemės dienos renginiai.

 

2015 m. kovo

18 - 20 d.

Biologijos, dailės,

geografijos

mokytojai,

M. Vaičelytė, mokinių taryba, klasių vadovai

-

Darbinių įgūdžių, ekologinių žinių gilinimas.

Dailinis ugdymas.

Žingeidumo ugdymas, geografinio akiračio plėtimas.

Renginiai, skirti gimnazijos dienai.

 

2015 m. balandžio –gegužės mėn.

Lietuvių kalbos,

muzikos, šokių, poezijos teatro, dailės mokytojai,

M. Vaičelytė,

mokinių taryba,

klasių vadovai, administracija

 

-

Meilės ir pagarbos gimnazijos bendruomenei,  gimtajai  kalbai, istorijai, Tėvynei, ugdymas, pasididžiavimo jausmo gimnazija skiepijimas.

Programų   veiklos ataskaita.

 

 

2015 m. gegužės

mėn. pradžia

 

Šokių, muzikos, dailės,  poezijos teatro mokytojai, programų vadovai, mokinių taryba,

M. Vaičelytė

 

-

Estetinis lavinimas.

Dailinis ugdymas.

Kūrybinių galių ugdymas.

 

 

Paskutinio skambučio šventė

2015 m. gegužės mėn.

III klasių vadovai ir mokiniai

-

Pagarbos mokyklos bendruomenei ugdymas.

 

Mokslo metų  baigimo šventė

2015 m. birželio mėn.

A. Buzienė,

M. Vaičelytė,

klasių vadovai, šokių, muzikos, dailės, kūno kultūros mokytojai

 

Paramos fondas

Pasididžiavimo savimi ir savo mokykla, pilietiškumo ugdymas.

Mokymas elgtis gamtoje, ją tausoti ir puoselėti.

Išleistuvės

2015 m. liepos mėn.

IV klasių vadovai,  mokiniai ir jų tėveliai

 

-

Pagarbaus elgesio taisyklių mokymas, pilietiškumo ugdymas.

 

Mokinių ekskursijos.

Išvykos į gamtą.

 

 

2014– 2015  m. m.

Klasių vadovai,

klasių mokinių savivalda

-

Pagarbaus elgesio tarp savų ir svetimų mokymas.

Susitikimai su įdomiais žmonėmis

2014 - 2015  m. m.

Klasių vadovai,

bibliotekos darbuotojos,

M. Vaičelytė,

mokinių taryba, administracija

 

Paramos fondas

Žinių gilinimas, akiračio plėtimas, mokėjimo klausytis įgūdžių ugdymas.

Susitikimai su aukštųjų ir

aukštesniųjų  mokyklų atstovais

 

2014 m. rugsėjis –

2015 m. gegužės mėn.

A. Buzienė,

S. Vaškūnienė,

M. Vaičelytė,

II  – IV klasių vadovai  ir mokiniai,

R. Žygienė

-

Profesinis orientavimas.

Savo ateities ir būsimos karjeros planavimas.

Gerų darbų dienos (mokyklos

aplinkos, kapinių  tvarkymo darbai,

patalpų ruošimas   egzaminams)

 

2014 – 2015  m. m.

Klasių vadovai, technologijų, kūno kultūros mokytojai

 

-

Socialinė, darbinė  veikla.

Pasididžiavimo savo darbu skatinimas.

Koncertai, spektakliai, literatūriniai skaitymai  mokiniams

 

2014 - 2015 m. m.

Administracija,

lietuvių kalbos, muzikos mokytojai

-

Meninio-estetinio skonio ugdymas.

 

Parodos gimnazijoje

2014 – 2015  m. m.

 

M. Vaičelytė,

technologijų ir dailės mokytojai

 

-

 

Meninio-estetinio skonio,

pasididžiavimo savo mokykla ugdymas.

Pastaba. Renginių planas esant reikalui gali būti koreguojamas

Direktoriaus  pavaduotoja neformaliajam švietimui                                             Margarita Vaičelytė

Renginių planas 2013 - 2014  m. m.

 

Renginio pavadinimas

Renginio data

Atsakingas už renginį ir partneriai

Lėšos

Laukiamas rezultatas

Valstybiniai renginiai

  1. 1. Sausio 13-osios,

Laisvės gynėjų dienos renginiai

2014 m.  sausio

09 - 13 d.

M. Vaičelytė,

klasių vadovai,

kūno kultūros, lietuvių kalbos, menų mokytojai

Paramos fondas

Istorinių žinių, apie sausio 13-osios įvykius, gilinimas.

Pilietiškumo, pasididžiavimo savo šalies praeitimi, ugdymas.

Fizinių galių stiprinimas.

Estetinio skonio lavinimas.

2. Vasario 16-osios,

Lietuvos valstybės atkūrimo

dienos  renginiai

2014  m. vasario

13 - 16 d.

M. Vaičelytė, istorijos, muzikos, šokių, lietuvių k.,

dailės, kūno kultūros

mokytojai,

klasių vadovai,

mokinių savivalda.

Paramos fondas

Skatinimas domėtis etnokultūra, senaisiais mūsų valstybės spaudiniais, liaudies šokiais ir dainomis.

Meninio skonio ugdymas.

Pasididžiavimo savimi ir savo mokyklos pasiekimais, ugdymas.

Fizinių galių stiprinimas.

3. Renginiai, skirti Lietuvos

Nepriklausomybės atkūrimo

dienai

2014 m. kovo

07 - 11 d.

Istorijos, muzikos,

technologijų, dailės,

šokių, kūno kultūros  mokytojai,

klasių vadovai, mokinių savivalda,

M. Vaičelytė

Istorinio akiračio plėtimas, pilietiškumo ugdymas.

Gražaus elgesio taisyklių mokymas.

Fizinių galių stiprinimas.

Meninio skonio ugdymas.

Tradiciniai renginiai

1. Rugsėjo Pirmosios šventė

(pilietiškumo pamoka)

2013 m. rugsėjo 02 d.

S. Vaškūnienė,

M. Vaičelytė,

klasių vadovai

Paramos fondas

Mokymas bendrauti tarpusavyje, pilietiškumo ugdymas.

2. Mokytojų dienos renginiai

2013 m. spalio

03  -  05 d.

M. Vaičelytė,

mokinių savivalda,

muzikos mokytojai

Paramos fondas

Pagarbos mokytojui, gražaus elgesio mokymas.

Estetinio ir meninio skonio ugdymas.

Iniciatyvos ir geranoriškumo skatinimas.

3. Pirmokų šventė (krikštynos)

2013  m. spalio mėn.

II  klasių mokinių savivalda, klasių vadovai

-

Estetinio skonio lavinimas.

Iniciatyvos ir geranoriškumo skatinimas.

Fantazijos, išmonės ugdymas.

Mokymas gražiai elgtis.

4. Gerų darbų dienos

(kapinių, gimnazijos teritorijos

tvarkymas)

2013  m. spalio

18 – 25 d.

M. Vaičelytė, klasių vadovai,  mokinių savivalda.

-

Pilietiškumo, patriotizmo, darbinių įgūdžių  ugdymas.

Pareigos, atsakomybės jausmo skatinimas.

5. Susitikimai su buvusiais

gimnazistais ( dabartiniais

studentais, įvairių profesijų

atstovais)

2013 m. spalio-

2014 m. gegužės mėn.

Projekto „Drąsinkime ateitį“

koordinatorė

R. Česonienė, projekto dalyviai

Paramos fondas

Žinių apie gimnaziją gilinimas, akiračio plėtimas.

Būsimos karjeros planavimas.

6. Regioninis jaunųjų matematikų

konkursas, skirtas Antano Kuliešiaus

taurei laimėti.

2013   m. spalio mėn.

Matematikos, muzikos, dailės mokytojai, gimnazijos administracija

Rėmėjai

Pilietiškumo, meilės savam kraštui  ir jo žmonėms ugdymas.

Matematinių žinių gilinimas, akiračio plėtimas.

7. Lietuvos karių dienos paminėjimo

renginiai

2013  m. lapkričio

20  -  23 d.

J. Stankevičius

R. Mikalajūnas,

klasių seniūnai,

šaulių organizacija,

skautų organizacija,

klasių vadovai,

istorijos, muzikos mokytojai,

M. Vaičelytė

Paramos fondas

Pilietiškumo, meilės savam kraštui ugdymas.

Akiračio apie Lietuvos kariuomenę plėtimas.

Fizinis mokinių stiprinimas.

Profesinis orientavimas.

8. Tolerancijos dienos renginiai

2013 m. lapkričio  mėn.

Soc. pedagogė, projektų „Mes prieš smurtą“, „Matyti širdimi“ vadovės

H. Marčiauskienė,  N. Drazdienė, projekto nariai, klasių vadovai

-

Iniciatyvos ir geranoriškumo , atsakomybės skatinimas.

Savitarpio supratimo, atjautos, pagalbos ugdymas.

9. Renginiai, skirti AIDS dienai

paminėti „ Tarp iliuzijų ir realybės“

2013 m. lapkričio-

gruodžio mėn.

Soc. pedagogė, biologijos mokytojai,

visuomenės slaugytoja, mokinių savivalda, klasių vadovai

-

Žinių apie AIDS gilinimas ir plėtimas.

Išmonės, fantazijos ugdymas.

Atsakomybės skatinimas.

 

10. Adventiniai  renginiai

2013  m. lapkričio 30    gruodžio 24 d.

Tikybos, muzikos,

šokių, teatro

mokytojai

N. Drazdienė,

I. Vasiliauskienė,

J. Butkutė,

O. Žinienė,

L. Skardžiuvienė,

E. Guščienė,

mokinių savivalda

Paramos fondas

Pažinties su adventinio laikotarpio kultūra plėtimas.

Etnokultūros žinių, susietų su šiuo laikotarpiu, gilinimas.

Savitarpio supratimo, atjautos, pagalbos ugdymas.

11. Kalėdiniai - Naujametiniai

renginiai,  gerumo akcija.

2013 m. gruodžio

10 – 29 d.

M. Vaičelytė, mokinių savivalda, klasių vadovai  ir mokiniai, muzikos,

teatro ir šokių mokytojai,

H. Marčiauskienė,

N. Drazdienė

Paramos fondas

Estetinio ir meninio skonio lavinimas.

Mokymas dirbti drauge, būryje.

Skatinimas nepamiršti kitų, pradžiuginti juos savo sveikinimais ir dovanėlėmis.

12. Šimtadienis

2014 m. vasaris

III  klasių vadovės

ir mokiniai.

-

Fantazijos, išmonės ugdymas.

Mokymas gražiai elgtis.

13. Valentino dienos renginiai.

Susitikimas su Kauno šeimos

centro lektoriumi  S. Matulevičiumi

2014 m. vasario 14 d.

M. Vaičelytė ,

mokinių savivalda,

I. Vasiliauskienė,

N. Drazdienė

Paramos fondas

Kūrybinių galių ugdymas.

Meninis ir estetinis ugdymas.

Mokymas gražiai reikšti savo

jausmus.

14. Kaziuko mugė

2014 m. kovo 04 d.

Mokinių savivalda,

M. Vaičelytė,

technologijų, ekonomikos mokytojai

-

Etnokultūros, liaudies tradicijų puoselėjimas.

Iškalbingumo, verslumo ugdymas.

Meninis ir estetinis ugdymas.

15. Lietuvių kalbos savaitė.

Knygnešio diena.

Knygos šventė

2014  m. kovo mėn.

Lietuvių kalbos, istorijos mokytojai,

bibliotekos darbuotojos,

M. Vaičelytė,

klasių vadovai

 

 

Paramos fondas

Taisyklingo, gražaus lietuviško žodžio puoselėjimas.

Mokymas klausytis poezijos ir patiems deklamuoti.

Naujų tradicijų kūrimas (knygų gimnazijos bibliotekai dovanojimas)

 

16. Pasaulinės Žemės dienos renginiai.

2014 m. kovo

19 - 21 d.

Biologijos, dailės,

geografijos

mokytojai,

M. Vaičelytė, mokinių savivalda, klasių vadovai

-

Darbinių įgūdžių, ekologinių žinių gilinimas.

Dailinis ugdymas.

Žingeidumo ugdymas, geografinio akiračio plėtimas.

17. Renginiai, skirti gimnazijos dienai.

2014 m. balandžio –gegužės mėn.

Lietuvių kalbos,

muzikos, šokių, teatro, dailės mokytojai,

M. Vaičelytė,

mokinių savivalda,

klasių vadovai

-

Meilės ir pagarbos gimnazijos bendruomenei,  gimtajai  kalbai, istorijai, Tėvynei, ugdymas, pasididžiavimo jausmo gimnazija skiepijimas.

18. Menų dienos gimnazijoje.

Programų   veiklos ataskaita.

2014 m. gegužės

mėn. pradžia

Šokių, muzikos, dailės, teatro mokytojai, būrelių vadovai, mokinių savivalda,

M. Vaičelytė

-

Estetinis lavinimas.

Dailinis ugdymas.

Kūrybinių galių ugdymas.

19. Paskutinio skambučio šventė

2014 m. gegužės mėn.

III klasių vadovės ir mokiniai

-

Pagarbos mokyklos bendruomenei ugdymas.

20. Mokslo metų  baigimo šventė

2014 m. birželio mėn.

A. Buzienė,

M. Vaičelytė,

klasių vadovai, šokių, muzikos, dailės, kūno kultūros mokytojai

Paramos fondas

Pasididžiavimo savimi ir savo mokykla, pilietiškumo ugdymas.

Mokymas elgtis gamtoje, ją tausoti ir puoselėti.

21. Išleistuvės

2014 m. liepos mėn.

IV klasių vadovai ir mokiniai

 

-

Pagarbaus elgesio taisyklių mokymas, pilietiškumo ugdymas.

 

Mokinių ekskursijos.

Išvykos į gamtą.

2013– 2014  m. m.

Klasių vadovai,,

mokinių savivalda, M. Vaičelytė

-

Pagarbaus elgesio tarp savų ir svetimų mokymas.

Susitikimai su įdomiais žmonėmis

2013 - 2014  m. m.

Klasių vadovai,

bibliotekos darbuotojos,

M. Vaičelytė,

mokinių savivalda

Paramos fondas

Žinių gilinimas, akiračio plėtimas, mokėjimo klausytis įgūdžių ugdymas.

Susitikimai su aukštųjų ir

aukštesniųjų  mokyklų atstovais

2013 m. rugsėjis – 2014 m. gegužės mėn.

A. Buzienė,

S. Vaškūnienė,

M. Vaičelytė,

II  – IV klasių vadovai  ir mokiniai,

R. Žygienė

-

Profesinis orientavimas.

Savo ateities ir būsimos karjeros planavimas.

Gerų darbų dienos (mokyklos

aplinkos, kapinių  tvarkymo darbai,

patalpų ruošimas   egzaminams).

2013 – 2014  m. m.

Klasių vadovai, technologijų, kūno kultūros mokytojai

-

Socialinė, darbinė  veikla.

Pasididžiavimo savo darbu skatinimas.

Koncertai - siurprizai mokiniams

2013 - 2014 m. m.

Menų mokytojai

-

Meninio-estetinio skonio ugdymas

Parodos gimnazijoje

2013 – 2014  m. m.

M. Vaičelytė,

technologijų ir dailės mokytojai

-

Meninio-estetinio skonio,

pasididžiavimo savo mokykla ugdymas.

Pastaba. Renginių planas esant reikalui gali būti koreguojamas

Direktoriaus  pavaduotoja neformaliajam ugdymui   Margarita Vaičelytė