ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Renginių planas

2016-2017  m. m.

 

Renginio pavadinimas

Renginio data

Atsakingas už renginį ir partneriai

Lėšos

Laukiamas rezultatas

Valstybiniai renginiai

Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos renginiai

 

2017 m.  sausio

11-13 d.

M. Vaičelytė, klasių vadovai, kūno kultūros, lietuvių kalbos, menų mokytojai

Paramos fondas

Istorinių žinių, apie sausio 13-osios įvykius, gilinimas.

Pilietiškumo, pasididžiavimo savo šalies praeitimi, ugdymas.

Fizinių galių stiprinimas.

Estetinio skonio lavinimas.

 

2. Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos  renginiai

 

2017  m. vasario

13–16 d.

M. Vaičelytė, istorijos, muzikos, šokių, lietuvių k., dailės, kūno kultūros  mokytojai, klasių vadovai,

mokinių taryba

Paramos fondas

Skatinimas domėtis etnokultūra, senaisiais mūsų valstybės spaudiniais, liaudies šokiais ir dainomis.

Meninio skonio ugdymas.

Pasididžiavimo savimi ir savo mokyklos pasiekimais, ugdymas.

Fizinių galių stiprinimas.

 

3. Renginiai, skirti Lietuvos    Nepriklausomybės atkūrimo dienai

 

2017  m. kovo

08-11 d.

Istorijos, muzikos,

technologijų, dailės,

šokių, kūno kultūros  mokytojai,

klasių vadovai, mokinių taryba,

M. Vaičelytė

Paramos fondas

Istorinio akiračio plėtimas, pilietiškumo ugdymas.

Gražaus elgesio taisyklių mokymas.

Fizinių galių stiprinimas.

Meninio skonio ugdymas.

 

Tradiciniai renginiai

1.Rugsėjo Pirmosios šventė (pilietiškumo pamoka)

2016 m. rugsėjo 01 d.

 

A. Buzienė,

M. Vaičelytė,

klasių vadovai

 

Paramos fondas

Mokymas bendrauti tarpusavyje, pilietiškumo ugdymas.

2. Mokytojų dienos renginiai

 

2016 m. spalio

03-05 d.

M. Vaičelytė,

mokinių taryba,

dainuojamosios poezijos teatro vadovė, muzikos mokytojas

Paramos fondas

Pagarbos mokytojui, gražaus elgesio mokymas.

Estetinio ir meninio skonio ugdymas.

Iniciatyvos ir geranoriškumo skatinimas.

 

3. Gerų darbų dienos (kapinių, gimnazijos teritorijos tvarkymas)

 

2016  m. spalio

17–28 d.

M. Vaičelytė, klasių vadovai,  mokinių taryba

-

Pilietiškumo, patriotizmo, darbinių įgūdžių  ugdymas.

Pareigos, atsakomybės jausmo skatinimas.

 

4. Susitikimai su buvusiais gimnazistais ( dabartiniais studentais, įvairių profesijų atstovais)

 

2016 m. spalio-

2017 m. gegužės mėn.

Projekto „Drąsinkime ateitį“

koordinatorė R. Česonienė, projekto dalyviai

 

Paramos fondas

Žinių apie gimnaziją gilinimas, akiračio plėtimas.

Būsimos karjeros planavimas.

 

 

5. Širvintų krašto jaunųjų matematikų

Komandinis konkursas, skirtas     Antano Kuliešiaus taurei laimėti

 

 

2016 m. spalio mėn.

21 d.

Matematikos, lietuvių kalbos mokytojai, gimnazijos administracija

 

Rėmėjai

Pilietiškumo, meilės savam kraštui  ir jo žmonėms ugdymas.

Matematinių žinių gilinimas, akiračio plėtimas.

6. Gynybos dienos renginiai (susitikimai su kariūnais, užsiėmimai pagal jų veiklos programas)

 

2016 m. spalio mėn.

27 d.

M. Vaičelytė, III kl. vadovės, kūno kultūros mokytojai

-

Pareigos, atsakomybės jausmo skatinimas.

Pilietiškumo, patriotizmo ugdymas.

7. Pirmokų šventė (krikštynos)

2016  m. spalio  mėn. 28 d.

 

II  klasių mokinių savivalda, klasių vadovai

-

Estetinio skonio lavinimas.

Iniciatyvos ir geranoriškumo skatinimas.

Fantazijos, išmonės ugdymas.

Mokymas gražiai elgtis.

 

8. Lietuvos karių dienos paminėjimo     renginiai

 

2016  m. lapkričio

21-23 d.

 

I – IV klasių seniūnai,

šaulių, skautų organizacija,

klasių vadovai,

istorijos, muzikos mokytojai,

M. Vaičelytė

Paramos fondas

Pilietiškumo, meilės savam kraštui ugdymas.

Akiračio apie Lietuvos kariuomenę plėtimas.

Fizinis mokinių stiprinimas.

Profesinis orientavimas.

 

9. Tolerancijos dienos renginiai

 

2016 m. lapkričio

14–16 d.

Soc. pedagogė, projekto „Matyti širdimi“ vadovė

N. Drazdienė,

projekto nariai,  etikos mokytoja H. Marčiauskienė,

klasių vadovai

 

-

Iniciatyvos ir geranoriškumo , atsakomybės skatinimas.

Savitarpio supratimo, atjautos, pagalbos ugdymas.

 

10. Renginiai, skirti AIDS dienai paminėti „ Renkuosi žinoti!“

 

2016 m. lapkričio-

gruodžio mėn.

Soc. pedagogė, biologijos, dailės mokytojai,

visuomenės slaugytoja, MT, klasių vadovai

 

-

Žinių apie AIDS gilinimas ir plėtimas.

Išmonės, fantazijos ugdymas.

Atsakomybės skatinimas.

 

11. Draugo diena

2016 m. lapkričio

25–29 d.

MT, projektų  „Drąsinkime ateitį“,  „Matyti širdimi“ vadovės Rita Česonienė  ir Nomeda Drazdienė, socialinė  pedagogė, visuomenės slaugytoja.

-

Iniciatyvos ir geranoriškumo skatinimas.

Savitarpio supratimo, atjautos, pagalbos ugdymas.

Išmonės, fantazijos ugdymas.

 

12. Adventiniai  renginiai

 

2016  m. lapkričio 27 -   gruodžio 24 d.

Tikybos, muzikos,

šokių,  lietuvių kalbos  mokytojai

N. Drazdienė,

E. Čepanonis,

A. Golcas,

L. Varaneckienė,

O. Žinienė, D.Lukšienė,

mokinių taryba

Paramos fondas

Pažinties su adventinio laikotarpio kultūra plėtimas.

Etnokultūros žinių, susietų su šiuo laikotarpiu, gilinimas.

Savitarpio supratimo, atjautos, pagalbos ugdymas.

 

13. Kalėdiniai - Naujametiniai     renginiai,  gerumo akcija

 

2016 m. gruodžio

12–30 d.

M. Vaičelytė, mokinių taryba, klasių vadovai  ir mokiniai, muzikos,

poezijos teatro, šokių, dailės  mokytojai,

H. Marčiauskienė,

N. Drazdienė

Paramos fondas

Estetinio ir meninio skonio lavinimas.

Mokymas dirbti drauge, būryje.

Skatinimas nepamiršti kitų, pradžiuginti juos savo sveikinimais ir dovanėlėmis.

 

 

14. Šimtadienis

 

 

2017 m. vasaris

 

III  klasių vadovai ir mokiniai.

-

Fantazijos, išmonės ugdymas.

Mokymas gražiai elgtis.

15. Valentino dienos renginiai.

Apskritas stalas su katalikiškų

šeimų atstovais

 

2017 m. vasario

13 - 14 d.

M. Vaičelytė , mokinių taryba, N. Drazdienė

Paramos fondas

Kūrybinių galių ugdymas.

Meninis ir estetinis ugdymas.

Mokymas gražiai reikšti savo

jausmus.

16. Kaziuko mugė

 

2017 m. kovo 03 d.

Mokinių taryba,

M. Vaičelytė,

technologijų, ekonomikos mokytojai, klasių vadovai

 

-

Etnokultūros, liaudies tradicijų puoselėjimas.

Iškalbingumo, verslumo ugdymas.

Meninis ir estetinis ugdymas.

 

17. Renginiai, skirti etnokultūros pažinimui ir puoselėjimui

 

2016 m. rugsėjo – 2017 m. kovo mėn.

MT, M. Vaičelytė, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, menų mokytojai, bibliotekininkės, klasių vadovai

 

 

 

 

-

Kūrybinių galių ugdymas.

Meninis ir estetinis ugdymas.

Etnokultūros, liaudies tradicijų puoselėjimas.

 

18. Lietuvių kalbos savaitė.

Knygnešio diena.

Knygos šventė

 

 

2017  m. kovo mėn.

 

Lietuvių kalbos, istorijos mokytojai,

bibliotekos darbuotojos,

M. Vaičelytė,

klasių vadovai

 

Paramos    fondas

Taisyklingo, gražaus lietuviško žodžio puoselėjimas.

Mokymas klausytis poezijos ir patiems deklamuoti.

Naujų tradicijų kūrimas (knygų gimnazijos bibliotekai dovanojimas)

 

19. Pasaulinės Žemės dienos renginiai

 

2017 m. kovo

15-20 d.

Biologijos, dailės,

geografijos

mokytojai,

M. Vaičelytė, MT, klasių vadovai

-

Darbinių įgūdžių, ekologinių žinių gilinimas.

Dailinis ugdymas.

Žingeidumo ugdymas, geografinio akiračio plėtimas.

20. Renginiai, skirti Gimnazijos dienai

 

2017 m. balandžio–gegužės mėn.

Lietuvių kalbos,

muzikos, šokių, poezijos teatro, dailės, technologijų mokytojai,

M. Vaičelytė,

mokinių taryba,

klasių vadovai, administracija

 

Remėjai

Meilės ir pagarbos gimnazijos bendruomenei,  gimtajai  kalbai, istorijai, Tėvynei, ugdymas, pasididžiavimo jausmo gimnazija skiepijimas.

21. Programų   veiklos ataskaita

 

 

2017 m. gegužės

mėn. pradžia

 

Šokių, muzikos, dailės,  poezijos teatro mokytojai, programų vadovai, mokinių taryba,

M. Vaičelytė

 

 

-

Estetinis lavinimas.

Dailinis ugdymas.

Kūrybinių galių ugdymas.

 

 

22. Paskutinio skambučio šventė

2017 m. gegužės mėn.

III klasių vadovai ir mokiniai

-

Pagarbos mokyklos bendruomenei ugdymas.

 

23. Mokslo metų  baigimo šventė

2017 m. birželio mėn.

A. Buzienė,

M. Vaičelytė,

klasių vadovai, šokių, muzikos, dailės, kūno kultūros mokytojai

 

Paramos fondas

Pasididžiavimo savimi ir savo mokykla, pilietiškumo ugdymas.

Mokymas elgtis gamtoje, ją tausoti ir puoselėti.

24. Išleistuvės

2017 m. liepos mėn.

 

IV klasių vadovai,  mokiniai ir jų tėveliai

 

-

 

Pagarbaus elgesio taisyklių mokymas, pilietiškumo ugdymas.

 

Mokinių pažintinės ekskursijos.  Išvykos į gamtą.

 

 

2016–2017  m. m.

Klasių vadovai,

klasių mokinių savivalda

-

Pagarbaus elgesio tarp savų ir svetimų mokymas.

Susitikimai su įdomiais žmonėmis

2017-2018  m. m.

Klasių vadovai,

bibliotekos darbuotojos,

M. Vaičelytė,

mokinių taryba, administracija

 

Paramos fondas

Žinių gilinimas, akiračio plėtimas, mokėjimo klausytis įgūdžių ugdymas.

Susitikimai su aukštųjų ir  aukštesniųjų  mokyklų atstovais

 

2016 m. rugsėjis – 2017 m. gegužės mėn.

Administracija, II  – IV klasių vadovai  ir mokiniai, R. Žygienė

 

-

Profesinis orientavimas.

Savo ateities ir būsimos karjeros planavimas.

Gerų darbų dienos (mokyklos aplinkos, kapinių  tvarkymo darbai,   patalpų ruošimas   egzaminams)

 

2016–2017  m. m.

Klasių vadovai, technologijų, kūno kultūros mokytojai

 

-

Socialinė, darbinė  veikla.

Pasididžiavimo savo darbu skatinimas.

Koncertai, spektakliai, literatūriniai skaitymai  mokiniams

 

2016-2017 m. m.

Administracija,

lietuvių kalbos, muzikos mokytojai

-

Meninio-estetinio skonio ugdymas.

 

Parodos gimnazijoje, dailės galerijoje

2016–2017  m. m.

M. Vaičelytė,

technologijų ir dailės mokytojai

 

-

Meninio-estetinio skonio,

pasididžiavimo savo mokykla ugdymas.

Teminiai penktadieniai, siurprizų

dienos

2016–2017 m. m.

Mokinių taryba

-

Meninio-estetinio skonio ugdymas,  elgesio taisyklių mokymas.

 

Pastaba. Renginių planas esant reikalui gali būti koreguojamas

Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui                                   Margarita Vaičelytė